నిను పోలిన వారెవరూ

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D]  నిను పోలిన [Em]వారెవరూ – [A]  మేలు చేయు [Bm]దేవుడవు
[D]  నిన్నే నే  [G]నమ్మితిన్ నా [D]దే[A]వా (X2)

[D]  నిన్నే నా [Em]జీవితమునకు – [A]  ఆధారము [Bm]చేసికొంటిని
[F#m]  నీవు లేని [G]జీవితమంతా – [A]  వ్యర్ధముగా [D]పోవునయ్య  (X2)

 

CHORUS (X2):

ఎల్ ష[Bm]డ్డాయ్ ఆరాధ[G]న – ఎలో[A]హిం ఆరాధ[F#m]న
అడో[Bm]నాయ్ ఆరాధ[Em]న – యేషు[A]వా ఆరాధ[D]న

 

VERSE 2 (X2):

[D]  కృంగియున్న [Em]నన్ను చూచి – [A]  కన్నీటిని  [Bm]తుడిచితివయ్య
[F#m]  కంటి పాప [G]వలే కాచి – [A]  కరుణతో [D]నడిపితివయ్య

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D]  మరణపు [Em]మార్గమందు – [A]  నడిచిన [Bm]వేళయందు
[F#m]  వైద్యునిగా [G]వచ్చి నాకు – [A]  మరో జన్మ[D]నిచ్చితివయ్య

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

Ninu Polina Vaarevaru

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D] Ninu Polina [Em]Vaarevaru – [A] Melu Cheyu [Bm]Devudadvu
[D] Ninne Ne [G]Nammithin Naa [D]De[A]vaa (X2)

[D] Ninne Naa [Em]Jeevithamunaku – [A] Aadhaaramu [Bm]Chesikontini
[F#m] Neevu Leni [G]Jeevithamanthaa – [A] Vyardhamugaa [D]Povunayya (X2)

 

CHORUS (X2):

El Sha[Bm]ddaai Aaraadha[G]na – Elo[A]him Aaraadha[F#m]na
Ado[Bm]naai Aaraadha[Em]na – Yeshu[A]vaa Aaraadha[D]na

 

VERSE 2 (X2):

[D] Krungiyunna [Em]Nannu Choochi – [A] Kanneetini [Bm]Thudichithivayya
[F#m] Kanti Paapa [G]Vale Kaachi – [A] Karunatho [D]Nadipithivayya

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D] Maranapu [Em]Maargamandu – [A] Nadichina [Bm]Velayandu
[F#m] Vaidyunigaa [G]Vachchi Naaku – [A] Maro Janma[D]nichchithivayya

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

సుందరుడా

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):
సుందరు[G]డా అతిశయు[Em]డా
మహోన్నతు[Am]డా నా ప్రియు[D]డా

 

VERSE 1 (X2):
[G]పదివేలలో నీవు [Em]అతిసుందరుడవు
[C]నా ప్రాణప్రియుడవు నీ[D]వే
[G]షారోను పుష్పమా [Em]లోయలోని పద్మమా
[C]నిను నేను కనుగొంటి[D]నే

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]నిను చూడాలని నీ [Em]ప్రేమలో ఉండాలని
[C]నేనాశించుచున్నా[D]ను

 

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

 

BRIDGE 2 (X2):
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీ వంటి వారెవ్వ[D]రు
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీలాగ లేరెవ్వ[D]రు

[/chordpress]

Sundarudaa

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):

Sundaru[G]daa Athishayu[Em]daa
Mahonnathu[Am]daa  Na Priyu[D]daa

 

VERSE 1 (X2):

[G]Padivelalo Neevu [Em]Athusundarudavu
[C]Naa Praanapriyudavu Nee[D]ve
[G]Shaaronu Pushpamaa [Em]Loyaloni Padmamaa
[C]Ninu Nenu Kanugonti[D]ne

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]Ninu Choodaalani Nee [Em]Premalo Undaalani
[C]Nenaashinchuchunnaa[D]nu

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

BRIDGE 2 (X2):

[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neevanti Vaarevva[D]ru
[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neelaaga Lerevva[D]ru

[/chordpress]

హోసన్న

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO:
[Dm][C][Bb][F]

VERSE 1 (X2):
[Dm]నా చిన్ని హృదయముతో [C]నా గొప్ప దేవుని
[Bb]నే ఆరాధించెద[C]న్
[Dm]పగిలిన నా కుండను నా [C]కుమ్మరి యొద్దకు తెచ్చి
[Bb]బాగుచేయమని కోరెద[C]న్

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL:
[Dm] [Gm] [C] [Dm] [F] [A]
[Dm] [Gm] [C] [Gm] [C] [F]

VERSE 2 (X2):
[Dm]మట్టి నుండి తీయబడితి[C]ని [Dm]మరలా మట్టికే చేరుదు[F]ను  (X2)
[Dm]మన్నైన నేను [Gm]మహిమగ మారుటకు [C]నీ మహిమను విడచితి[F]వే  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

VERSE 3 (X2):
[Dm]అడుగులు తడబడిన వేళ[C]లో [Dm]నీ కృపతో సరి చేసితి[F]వే  (X2)
[Dm]నా అడుగులు స్థిరపరచి [Gm]నీ సేవకై [C]నడిచే కృప నాకిచ్చితి[F]వే  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

VERSE 4 (X2):
[Dm]ఈ లోక యాత్ర[C]లో [Dm]నాకున్న ఆశంత[F]యూ  (X2)
[Dm]నా తుది శ్వాస [Gm]విడచే వరకు నీ [C]పేరే ప్రకటించాల[F]ని  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

OUTRO (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

[/chordpress]

BHAYAPADANU

I love Psalm 91!

It has been a go to scripture whenever I am in need of God’s assurance and His promise of protection. I’ve always wanted to write a song based on it, but was not able to until the Pandemic impacted all of our lives. Amidst all the FEAR and ANXIETY of losing lives, jobs and adjusting to a new normal, the Holy Spirit started to nudge me to revisit the idea of penning a song to declare His promises from this Psalm.

The journey started at the end of April 2020 and along the way God brought some incredible people onboard. While in the process of making, we faced many challenges and roadblocks. Some of us had to fight our own personal battles, but God in His faithfulness was already using this song to strengthen us. It is my prayer that He would continue to use it to minister to many who are trying to find strength in the midst of life’s storms and battles.

Scripture References: Psalms 91; 2 Chronicles 20:15 & Isaiah 41:10

Full song will be premiering today at 7:00pm IST / 8:30am EST. Click the link below and set the reminder and if you haven’t already, please subscribe to my YouTube channel.

Neeve

I am really excited to share my new worship single “Neeve” featuring Allen Ganta and Enoch Jagan.

Chords & Lyrics

Story Behind the Song

This song was originally written in 2012 and is based on John 14:6 which is one of the 7 “I AM” statements of Jesus recorded in John’s gospel. When someone says “I am”, it reveals their identity and in a similar fashion these 7 statements of Jesus reveal the identity of God. In the old testament, when Moses asked God about who He is, God does not fully reveal His identity and replies to Moses by saying “I AM WHO I AM”. In the new testament, Jesus fully reveals that hidden identity of the Most High. The main purpose of the song is to package together some of these identity revealing statements and take it to people who may still do not know about this amazing identity.

The journey of recording this song started in early February 2019 right around the period I moved to Washington DC from Los Angeles. It took a long 8 months for the song to shape up and there were lot of road blocks, delays and frustrating moments along the way, but God in His infinite mercy and in His time been only removing those road blocks and turning the delays into blessings. He has provided more than what I could ask and imagine for. I am ever so thankful to God first and to my family and friends who stood by me during this journey, shared my frustrations, tapped on my shoulders to encourage and more importantly prayed with me.

Please join me in sharing the true identity of our God by inviting your non-christian friends to watch this song. Do watch, like, share and subscribe to my YouTube channel for more exciting worship music.

నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య

CHORUS
Fm  Eb    Fm     Db Fm
నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య విరువు యేసయ్యా (2)
Fm  Db Fm Bbm Eb    Db Fm 
విరువు యేసయ్యా   ఆశీర్వదించు యేసయ్యా (2)   ||నీ చేతిలో||

VERSE 1 (X2)
Fm      Db
తండ్రి ఇంటినుండి పిలిచితివి అబ్రామును
Ab  Cm  Fm Ab Cm   Fm
ఆశీర్వదించితివి అబ్రహాముగా మార్చితివి            ||నీ చేతిలో||

VERSE 2 (X2)
Fm       Db
అల యాకోబును నీవు పిలిచితివి ఆనాడు
Ab  Cm Fm Ab Cm    Fm
ఆశీర్వదించితివి  ఇశ్రాయేలుగా మార్చితివి           ||నీ చేతిలో||

VERSE 3 (X2)
Fm        Db
హింసకుడు దూషకుడు హానికరుడైన
Ab  Cm  Fm Ab  Cm  Fm
సౌలును విరిచితివి పౌలుగా మార్చితివి             ||నీ చేతిలో||

Strumming: D D U D U

వందనం

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
ఆకలితో నే అలమటించినప్పుడు
D G
అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు (2)

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో
D G
ఏ కొదువ లేక నను కాచుచుంటివి

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
కష్టాలెన్ని వచ్చినా – కరువులెన్ని కలిగినా
C G/B D G
నీ చేతి నీడ ఎప్పుడూ నను దాటిపోదు           

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

BRIDGE (X2)
Am G/B
తప్పిపోయినా త్రోవ మరచినా
C D
నీ కృప నన్ను విడచి వెళ్ళదు

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా
Em D/F# G D Em D C
నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

Vandanam

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
Aakalitho Ne Alamatinchinappudu
D G
Akaranerigi Adukunavu

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
OOhinchaleni Ashcharyakaryamulatho
D G
Aey Kodhuva Leka Nanu Kachuchuntivi

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
Kashtalenni Vachina Karuvulenni Kaligina
C G/B D G
Nee Chethi Needa Eppudu Nanu Daatipodu

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

BRIDGE (X2)
Am G/B
Thappipoyina Throva Marachina
C D
Nee Krupa Nannu Vidachiveladhu Deva

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Vinnapam Nee Chentha Cherunesaiah
Em D/F# G D Em D C
Naa Prathi Prardhanku Javaabu Neeve Yesaiah

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah