హోసన్న

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO:
[Dm][C][Bb][F]

VERSE 1 (X2):
[Dm]నా చిన్ని హృదయముతో [C]నా గొప్ప దేవుని
[Bb]నే ఆరాధించెద[C]న్
[Dm]పగిలిన నా కుండను నా [C]కుమ్మరి యొద్దకు తెచ్చి
[Bb]బాగుచేయమని కోరెద[C]న్

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL:
[Dm] [Gm] [C] [Dm] [F] [A]
[Dm] [Gm] [C] [Gm] [C] [F]

VERSE 2 (X2):
[Dm]మట్టి నుండి తీయబడితి[C]ని [Dm]మరలా మట్టికే చేరుదు[F]ను  (X2)
[Dm]మన్నైన నేను [Gm]మహిమగ మారుటకు [C]నీ మహిమను విడచితి[F]వే  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

VERSE 3 (X2):
[Dm]అడుగులు తడబడిన వేళ[C]లో [Dm]నీ కృపతో సరి చేసితి[F]వే  (X2)
[Dm]నా అడుగులు స్థిరపరచి [Gm]నీ సేవకై [C]నడిచే కృప నాకిచ్చితి[F]వే  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

INSTRUMENTAL (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

VERSE 4 (X2):
[Dm]ఈ లోక యాత్ర[C]లో [Dm]నాకున్న ఆశంత[F]యూ  (X2)
[Dm]నా తుది శ్వాస [Gm]విడచే వరకు నీ [C]పేరే ప్రకటించాల[F]ని  (X2)

CHORUS (X2):
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]యూదుల రాజు[F]కే
[Dm]హోసన్న [Gm]హోసన్నా [C]రానున్న రారాజు[F]కే

OUTRO (X2):
[Dm] [Gm] [C] [F]

[/chordpress]

HOSANNA

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO:

[Dm][C][Bb][F]

VERSE 1 (X2):

[Dm]Na Chinni Hrudhayamutho [C]Na Goppa Devuni Ne

[Bb]Aaradinchedha[C]n

[Dm]Pagilina Na Kundanu Na [C]Kummari Yoddhaku Thecchi

[Bb]Bagucheyamani Koredha[C]n

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL:

[Dm][Gm][C][Dm][F][A]

[Dm][Gm][C][Gm][C][F]

VERSE 2:

[Dm]Matti Nundi Theeyabadithi[C]ni [Dm]Marala Mattike Cherudhu[F]nu   (X2)

[Dm]Mannaina Nenu [Gm]Mahimaga Maarutaku [C]Nee Mahimanu Vidachithi[F]ve  (X2)

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL (X2):

[Dm][Gm][C][F]

VERSE 3:

[Dm]Adugulu Thadabadina Vela[C]lo

[Gm]Nee Krupatho Sarichesithi[F]ve   (X2)

[Dm]Na Adugulu Sthiraparachi [Gm]Nee Sevakai

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL (X2):

[Dm][Gm][C][F]

VERSE 4:

[Dm]Ee Loka Yathra[C]lo [Gm]Nakunna Aashantha[F]yu  (X2)

[Dm]Na Tudhi Swasa [Gm]Vidache Varaku [C]Nee Pere Prakatinchala[F]ni  (X2)

PRE-CHORUS (X4):

[Dm]Hosanna… [Bb]Hosanna…[F]Hosanna… [A]Hosanna…

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

OUTRO (X2):

[Dm][Gm][C][F]

[/chordpress]