సుందరుడా

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):
సుందరు[G]డా అతిశయు[Em]డా
మహోన్నతు[Am]డా నా ప్రియు[D]డా

 

VERSE 1 (X2):
[G]పదివేలలో నీవు [Em]అతిసుందరుడవు
[C]నా ప్రాణప్రియుడవు నీ[D]వే
[G]షారోను పుష్పమా [Em]లోయలోని పద్మమా
[C]నిను నేను కనుగొంటి[D]నే

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]నిను చూడాలని నీ [Em]ప్రేమలో ఉండాలని
[C]నేనాశించుచున్నా[D]ను

 

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

 

BRIDGE 2 (X2):
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీ వంటి వారెవ్వ[D]రు
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీలాగ లేరెవ్వ[D]రు

[/chordpress]

HOSANNA

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO:

[Dm][C][Bb][F]

VERSE 1 (X2):

[Dm]Na Chinni Hrudhayamutho [C]Na Goppa Devuni Ne

[Bb]Aaradinchedha[C]n

[Dm]Pagilina Na Kundanu Na [C]Kummari Yoddhaku Thecchi

[Bb]Bagucheyamani Koredha[C]n

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL:

[Dm][Gm][C][Dm][F][A]

[Dm][Gm][C][Gm][C][F]

VERSE 2:

[Dm]Matti Nundi Theeyabadithi[C]ni [Dm]Marala Mattike Cherudhu[F]nu   (X2)

[Dm]Mannaina Nenu [Gm]Mahimaga Maarutaku [C]Nee Mahimanu Vidachithi[F]ve  (X2)

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL (X2):

[Dm][Gm][C][F]

VERSE 3:

[Dm]Adugulu Thadabadina Vela[C]lo

[Gm]Nee Krupatho Sarichesithi[F]ve   (X2)

[Dm]Na Adugulu Sthiraparachi [Gm]Nee Sevakai

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

INSTRUMENTAL (X2):

[Dm][Gm][C][F]

VERSE 4:

[Dm]Ee Loka Yathra[C]lo [Gm]Nakunna Aashantha[F]yu  (X2)

[Dm]Na Tudhi Swasa [Gm]Vidache Varaku [C]Nee Pere Prakatinchala[F]ni  (X2)

PRE-CHORUS (X4):

[Dm]Hosanna… [Bb]Hosanna…[F]Hosanna… [A]Hosanna…

CHORUS (X2):

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Yudhula Raju[F]ke

[Dm]Hosanna [Gm]Hosanna [C]Ranunna Raraju[F]ke

OUTRO (X2):

[Dm][Gm][C][F]

[/chordpress]

Senaon Ka Yehowa

CHORUS (X2)
Em              D 
Senaon Ka Yehowa Hamare Sang Sang Hai
           C      Em
Yakub Ka Parmeshwar Hamara Ooncha Gadh Hai

VERSE 1
Em      D           Em
Jisne Akash Banaya - Jisne Prithvi Banayi (2)
  Em        D 
Jo Sarvashaktiman Prabhu Hai
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka||

VERSE 2 Em D Em Samundar Ko Jisne Dobhaga - Jangal Se Maarg Nikala (2) Em D
Jo Wayde Ko Karta Hai Poora
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka|| VERSE 3 Em D Em Lazar Ko Jisne Jilaya - Zakai Ko Jisne Bachaya (2)
Em D
Jiske Liye Sabkuch Hai Sambhav
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka||

Strumming: D..D.. U D U D U.. D U

వాగ్దానము

Intro
A //// A //// A //// A ////

VERSE 1
A
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
A
నాతో ఉన్నవాడా
A
ఇచ్చిన మాటా తప్పనివాడా
A
స్థిరపరచువాడా

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A ////
నిరంతరము
A ///// A///// A////

VERSE 2
A
నీ కార్యములు సంపూర్ణము
D E A
పరిపూర్ణము
A
నీ వాక్యములు జీవమునిచ్చును
D E
నెమ్మదినిచ్చును

CHORUS (X2)
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

INSTRUMENTAL TAG (X3)
D A/C#
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓ ఓ ఓ...

TAG (X4)
D A/C#
నీ చిత్తమే జరుగును
D A/C#
నీ సన్నిధే జయమిచ్చును

BRIDGE (X2)
F#m D A E
అనుదినము నీ వాగ్దానములో
F#m D A E
నే నడిచెదను

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

Strumming: D D D U D U

E Thegulu Nee Gudaramu

G           C  G  D    G
E Thegulu Nee Gudaramun - Sameepinchadaya
G           C  G   D  G 
Apaya Memiyu Raane Raadu - Raane Raadayya
   C        G 
Lala Lalalala - Lala Lalalala
   D        G 
Lala Lalalala - Lala La

Verse 1
G                     C
Unnathamaina Devuni Neevu - Neevasamuga Goni
Am             D        G
Ashrayamaina Devuni Neevu - Aadhaya Parachitivi

Verse 2
G                      C
Gorrepilla Rakthamutho - Sathanun Jayinchitini
Am            D         G
Aathmathonu Vakyamutho - Anudinam Jayinchedanu

Verse 3
G                          C
Devuni Korakai Mana Prayasamulu - Vyardhamu Kaane Kaavu
Am            D       G
Kadalakunda Sthiramuga - Prayasa Padedamu

Verse 4
G                   C
Mana Yokka Neevasamu - Paralokamandhunadi
Am            D          G
Raanai Yunna Rakshakuni - Yedurkona Siddhapaduma

Strumming: D D U D U