సుందరుడా

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):
సుందరు[G]డా అతిశయు[Em]డా
మహోన్నతు[Am]డా నా ప్రియు[D]డా

 

VERSE 1 (X2):
[G]పదివేలలో నీవు [Em]అతిసుందరుడవు
[C]నా ప్రాణప్రియుడవు నీ[D]వే
[G]షారోను పుష్పమా [Em]లోయలోని పద్మమా
[C]నిను నేను కనుగొంటి[D]నే

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]నిను చూడాలని నీ [Em]ప్రేమలో ఉండాలని
[C]నేనాశించుచున్నా[D]ను

 

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

 

BRIDGE 2 (X2):
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీ వంటి వారెవ్వ[D]రు
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీలాగ లేరెవ్వ[D]రు

[/chordpress]

Neeve

I am really excited to share my new worship single “Neeve” featuring Allen Ganta and Enoch Jagan.

Chords & Lyrics

Story Behind the Song

This song was originally written in 2012 and is based on John 14:6 which is one of the 7 “I AM” statements of Jesus recorded in John’s gospel. When someone says “I am”, it reveals their identity and in a similar fashion these 7 statements of Jesus reveal the identity of God. In the old testament, when Moses asked God about who He is, God does not fully reveal His identity and replies to Moses by saying “I AM WHO I AM”. In the new testament, Jesus fully reveals that hidden identity of the Most High. The main purpose of the song is to package together some of these identity revealing statements and take it to people who may still do not know about this amazing identity.

The journey of recording this song started in early February 2019 right around the period I moved to Washington DC from Los Angeles. It took a long 8 months for the song to shape up and there were lot of road blocks, delays and frustrating moments along the way, but God in His infinite mercy and in His time been only removing those road blocks and turning the delays into blessings. He has provided more than what I could ask and imagine for. I am ever so thankful to God first and to my family and friends who stood by me during this journey, shared my frustrations, tapped on my shoulders to encourage and more importantly prayed with me.

Please join me in sharing the true identity of our God by inviting your non-christian friends to watch this song. Do watch, like, share and subscribe to my YouTube channel for more exciting worship music.

Nannenthagaa Preminchithivo

CHORUS
Em      G        C      D      Em
Nannenthagaa Preminchithivo - Ninnanthagaa Dooshinchithino
Em      G      Am  C        D     Em
Nannenthagaa Neeverigithivo - Ninnanthagaa Ne Marachithino

Em          C   D          Em
Galanaa Ne Cheppagalanaa - Daayanaa Ne Daayagalanaa (2)
Em       D
Ayyaa… Naa Yesayyaa...
                    C    Em
Naadam...Thaalam...Raagam - Edalo Neede Ee Prema Swaramu (2)

VERSE 1
Em        G        D           Em
Ae Reethigaa Naa Udayamunu - Nee Aathmatho Deevinchithivo
Em        G        D        Em
Ae Reethigaa Naa Bhaaramunu - Nee Karunatho Mosithivo (2)
Em            D            Em 
Ae Reethigaa Naa Palukulo Nee Naamamunu - Nilipithivo
Em             D             Em 
Ae Reethigaa Naa Kanneetini Nee Prematho - Thudichithivo (2)

VERSE 2
Em        G       D         Em
Ae Reethigaa Naa Raathanu - Nee Chethitho Raasithivo
Em        G       D         Em
Ae Reethigaa Naa Baatanu - Nee Maatatho Malichithivo (2)
Em             D             Em 
Ae Reethigaa Naa Gamyamunu Nee Siluvatho - Maarchithivo
Em             D           Em 
Ae Reethigaa Naa Durgamunu Nee Krupatho - Kattithivo (2)

Strumming: D D U D U

నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య

CHORUS
Fm  Eb    Fm     Db Fm
నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య విరువు యేసయ్యా (2)
Fm  Db Fm Bbm Eb    Db Fm 
విరువు యేసయ్యా   ఆశీర్వదించు యేసయ్యా (2)   ||నీ చేతిలో||

VERSE 1 (X2)
Fm      Db
తండ్రి ఇంటినుండి పిలిచితివి అబ్రామును
Ab  Cm  Fm Ab Cm   Fm
ఆశీర్వదించితివి అబ్రహాముగా మార్చితివి            ||నీ చేతిలో||

VERSE 2 (X2)
Fm       Db
అల యాకోబును నీవు పిలిచితివి ఆనాడు
Ab  Cm Fm Ab Cm    Fm
ఆశీర్వదించితివి  ఇశ్రాయేలుగా మార్చితివి           ||నీ చేతిలో||

VERSE 3 (X2)
Fm        Db
హింసకుడు దూషకుడు హానికరుడైన
Ab  Cm  Fm Ab  Cm  Fm
సౌలును విరిచితివి పౌలుగా మార్చితివి             ||నీ చేతిలో||

Strumming: D D U D U

Nee Chethilo Rottenu Nenayya

CHORUS
Fm    Eb      Fm       Db  Fm
Nee Chethilo Rottenu Nenayya - Viruvu Yesayya (2)
Fm   Db  Fm Bbm Eb       Db  Fm 
Viruvu Yesayya  - Aasheervadinchu Yesayya (2) ||Nee Chethilo||

VERSE 1 (X2) 
Fm        Db    
Thandri Intinundi Pilichithivi Abramunu
Ab     Cm  Fm  Ab Cm        Fm
Aasheervadinchithivi - Abrahaamuga Maarchithivi ||Nee Chethilo||

VERSE 2 (X2)
Fm         Db 
Ala Yaakobunu Neevu Pilichithivi Aanaadu
Ab     Cm  Fm  Ab  Cm        Fm
Aasheervadinchithivi - Ishraayeluga Maarchithivi ||Nee Chethilo||

VERSE 3 (X2)
Fm          Db
Himsakudu Dooshakudu Haanikarudaina
Ab   Cm    Fm  Ab   Cm    Fm
Soulunu Virichithivi - Pouluga Maarchithivi   ||Nee Chethilo||

Strumming: D D U D U

వందనం

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
ఆకలితో నే అలమటించినప్పుడు
D G
అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు (2)

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో
D G
ఏ కొదువ లేక నను కాచుచుంటివి

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
కష్టాలెన్ని వచ్చినా – కరువులెన్ని కలిగినా
C G/B D G
నీ చేతి నీడ ఎప్పుడూ నను దాటిపోదు           

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

BRIDGE (X2)
Am G/B
తప్పిపోయినా త్రోవ మరచినా
C D
నీ కృప నన్ను విడచి వెళ్ళదు

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా
Em D/F# G D Em D C
నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

Vandanam

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
Aakalitho Ne Alamatinchinappudu
D G
Akaranerigi Adukunavu

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
OOhinchaleni Ashcharyakaryamulatho
D G
Aey Kodhuva Leka Nanu Kachuchuntivi

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
Kashtalenni Vachina Karuvulenni Kaligina
C G/B D G
Nee Chethi Needa Eppudu Nanu Daatipodu

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah

CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Avasaramu Theerchu Vaadavu Neeve
C
Yesaiah
Em G D Em D C
Naa Prathi Aasha Neraverchuvadavu Neeve
C
Yesaiah

BRIDGE (X2)
Am G/B
Thappipoyina Throva Marachina
C D
Nee Krupa Nannu Vidachiveladhu Deva

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
Naa Prathi Vinnapam Nee Chentha Cherunesaiah
Em D/F# G D Em D C
Naa Prathi Prardhanku Javaabu Neeve Yesaiah

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
Vandanam Yesaiah Neeke Vandanam Yesaiah

వాగ్దానము

Intro
A //// A //// A //// A ////

VERSE 1
A
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
A
నాతో ఉన్నవాడా
A
ఇచ్చిన మాటా తప్పనివాడా
A
స్థిరపరచువాడా

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A ////
నిరంతరము
A ///// A///// A////

VERSE 2
A
నీ కార్యములు సంపూర్ణము
D E A
పరిపూర్ణము
A
నీ వాక్యములు జీవమునిచ్చును
D E
నెమ్మదినిచ్చును

CHORUS (X2)
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

INSTRUMENTAL TAG (X3)
D A/C#
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓ ఓ ఓ...

TAG (X4)
D A/C#
నీ చిత్తమే జరుగును
D A/C#
నీ సన్నిధే జయమిచ్చును

BRIDGE (X2)
F#m D A E
అనుదినము నీ వాగ్దానములో
F#m D A E
నే నడిచెదను

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

Strumming: D D D U D U

Vagdanamu

Intro
A //// A //// A //// A ////

VERSE 1
A
Raajula Raaja Prabhuvula Prabhuva
A
Natho Unnavada
A
Ichina Maata Tappanivaada
A
Sthiraparachu Vaadaa
CHORUS
F#m A E F#m A E
Bhayapadanu Nilichedhanu
F#m D A E
Nee Vagdhanamu Dhrudaparachunu
F#m D A ////
Nirantharamu
A ///// A///// A////
VERSE 2
A
Nee Karyamulu Sampoornamu
D E A
Paripoornamu
A
Nee Vakyamulu Jeevamu Nichunu
D E
Nemmadhi Nichunu
CHORUS (X2)
F#m A E F#m A E
Bhayapadanu Nilichedhanu
F#m D A E
Nee Vagdhanamu Dhrudaparachunu
F#m D A E
Nirantharamu
F#m D A E
Nirantharamu (Only on second time)

INSTRUMENTAL TAG (X3)
D A/C#
Oh Oh Oh Ohhh oh
TAG (X4)
D A/C#
Nee Chithame Jarugunu
D A/C#
Nee Sannidhe Jayamichunu
BRIDGE (X2)
F#m D A E
Anu Dinamu Nee Vagdhanamulo
F#m D A E
Ne Nadichedanu

CHORUS
F#m A E F#m A E
Bhayapadanu Nilichedhanu
F#m D A E
Nee Vagdhanamu Dhrudaparachunu
F#m D A E
Nirantharamu
F#m D A E
Nirantharamu

Strumming: D D D U D U

తర తరాలలో

Em 
తర తరాలలో యుగ యుగాలలో జగ జగాలలో
Em   D   C    Em
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
  Em     D     C    Em
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

Em   D  C   Em      D   C  Em 
భూమిని పుట్టించకమునుపు - లోకము పునాది లేనపుడు   ||దేవుడు||

Em  D  C  Em     D   C  Em
సృష్టికి శిల్పకారుడు - జగతికి ఆదిసంభూతుడు       ||దేవుడు||
Em   D  C  Em     D   C  Em
తండ్రి కుమార ఆత్మయు - ఒకడైయున్న రూపము     ||దేవుడు||

Strumming: D D U D U D U D