నిను పోలిన వారెవరూ

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D]  నిను పోలిన [Em]వారెవరూ – [A]  మేలు చేయు [Bm]దేవుడవు
[D]  నిన్నే నే  [G]నమ్మితిన్ నా [D]దే[A]వా (X2)

[D]  నిన్నే నా [Em]జీవితమునకు – [A]  ఆధారము [Bm]చేసికొంటిని
[F#m]  నీవు లేని [G]జీవితమంతా – [A]  వ్యర్ధముగా [D]పోవునయ్య  (X2)

 

CHORUS (X2):

ఎల్ ష[Bm]డ్డాయ్ ఆరాధ[G]న – ఎలో[A]హిం ఆరాధ[F#m]న
అడో[Bm]నాయ్ ఆరాధ[Em]న – యేషు[A]వా ఆరాధ[D]న

 

VERSE 2 (X2):

[D]  కృంగియున్న [Em]నన్ను చూచి – [A]  కన్నీటిని  [Bm]తుడిచితివయ్య
[F#m]  కంటి పాప [G]వలే కాచి – [A]  కరుణతో [D]నడిపితివయ్య

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D]  మరణపు [Em]మార్గమందు – [A]  నడిచిన [Bm]వేళయందు
[F#m]  వైద్యునిగా [G]వచ్చి నాకు – [A]  మరో జన్మ[D]నిచ్చితివయ్య

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

Ninu Polina Vaarevaru

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D] Ninu Polina [Em]Vaarevaru – [A] Melu Cheyu [Bm]Devudadvu
[D] Ninne Ne [G]Nammithin Naa [D]De[A]vaa (X2)

[D] Ninne Naa [Em]Jeevithamunaku – [A] Aadhaaramu [Bm]Chesikontini
[F#m] Neevu Leni [G]Jeevithamanthaa – [A] Vyardhamugaa [D]Povunayya (X2)

 

CHORUS (X2):

El Sha[Bm]ddaai Aaraadha[G]na – Elo[A]him Aaraadha[F#m]na
Ado[Bm]naai Aaraadha[Em]na – Yeshu[A]vaa Aaraadha[D]na

 

VERSE 2 (X2):

[D] Krungiyunna [Em]Nannu Choochi – [A] Kanneetini [Bm]Thudichithivayya
[F#m] Kanti Paapa [G]Vale Kaachi – [A] Karunatho [D]Nadipithivayya

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D] Maranapu [Em]Maargamandu – [A] Nadichina [Bm]Velayandu
[F#m] Vaidyunigaa [G]Vachchi Naaku – [A] Maro Janma[D]nichchithivayya

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

సుందరుడా

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):
సుందరు[G]డా అతిశయు[Em]డా
మహోన్నతు[Am]డా నా ప్రియు[D]డా

 

VERSE 1 (X2):
[G]పదివేలలో నీవు [Em]అతిసుందరుడవు
[C]నా ప్రాణప్రియుడవు నీ[D]వే
[G]షారోను పుష్పమా [Em]లోయలోని పద్మమా
[C]నిను నేను కనుగొంటి[D]నే

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]నిను చూడాలని నీ [Em]ప్రేమలో ఉండాలని
[C]నేనాశించుచున్నా[D]ను

 

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

 

BRIDGE 2 (X2):
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీ వంటి వారెవ్వ[D]రు
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీలాగ లేరెవ్వ[D]రు

[/chordpress]

Sundarudaa

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):

Sundaru[G]daa Athishayu[Em]daa
Mahonnathu[Am]daa  Na Priyu[D]daa

 

VERSE 1 (X2):

[G]Padivelalo Neevu [Em]Athusundarudavu
[C]Naa Praanapriyudavu Nee[D]ve
[G]Shaaronu Pushpamaa [Em]Loyaloni Padmamaa
[C]Ninu Nenu Kanugonti[D]ne

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]Ninu Choodaalani Nee [Em]Premalo Undaalani
[C]Nenaashinchuchunnaa[D]nu

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

BRIDGE 2 (X2):

[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neevanti Vaarevva[D]ru
[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neelaaga Lerevva[D]ru

[/chordpress]

బంధీనైపోయా

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[E]యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును – [E/A]ఆరాధింతును స్తుతింతును

 

PRE-CHORUS (X2):

[E]బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక
[A]నావల్ల కాదయ్య నిను వీడి ఉండుట

 

CHORUS (X2):

[E]యేసయ్యా [C#m]యేసయ్యా [A]యేసయ్యా [B]యేసయ్యా

 

VERSE 1 (X2):
[E]నను వీడని నీ ప్రేమను – [C#m]ఎడబాయని నీ కరుణను
[A]వెన్నంటి ఉండే కృపలను – [B]వర్ణించగలనా

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

VERSE 2 (X2):
[E]నింపావు నీ అగ్నితో – [C#m]నింపావు నీ శక్తితో
[A]నింపావు జీవ జలముతో – [B]నిన్నే మహిమపరతును

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

BRIDGE:
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే విడుదలనే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే ఉప్పొంగిపోయా
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే జీవమునే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే బంధినైపోయా

 

CHORUS (X2)

[/chordpress]

Bandhinaipoya

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[E]Yesayya Ninne Sevinthunu – [E/A]Aradhintunu Stutintunu

 

PRE-CHORUS (X2):

[E]Bandhinaipoya Neelo Munigi Telaka
[A]Naavalla Kaadaya Ninu Veedi Unduta

 

CHORUS (X2):

[E]Yesayya [C#m]Yesayya [A]Yesayya [B]Yesayya

 

VERSE 1 (X2):
[E]Nanu Veedani Nee Permanu [C#m]Yedabaayani Nee Karunanu
[A]Vennanti Unde Krupalanu [B]Varninchagalanaa

 

VERSE 2 (X2):
[E]Nimpaavu Nee Agnitho [C#m]Nimpaavu Nee Shakthitho
[A]Nimpaavu Jeeva Jalamutho [B]Ninne Mahimaparatunu

 

BRIDGE:
[C#m]Neelo Munigi Telaaka [A]Ne Vidudalane Ponda
[F#m]Neelo Munigi Telaaka [B]Ne Uppongi Poya
[C#m]Neelo Munigi Telaaka [A]Ne Jeevamune Ponda
[F#m]Neelo Munigi Telaaka [B]Ne Bandhinaipoya

[/chordpress]

BHAYAPADANU

I love Psalm 91!

It has been a go to scripture whenever I am in need of God’s assurance and His promise of protection. I’ve always wanted to write a song based on it, but was not able to until the Pandemic impacted all of our lives. Amidst all the FEAR and ANXIETY of losing lives, jobs and adjusting to a new normal, the Holy Spirit started to nudge me to revisit the idea of penning a song to declare His promises from this Psalm.

The journey started at the end of April 2020 and along the way God brought some incredible people onboard. While in the process of making, we faced many challenges and roadblocks. Some of us had to fight our own personal battles, but God in His faithfulness was already using this song to strengthen us. It is my prayer that He would continue to use it to minister to many who are trying to find strength in the midst of life’s storms and battles.

Scripture References: Psalms 91; 2 Chronicles 20:15 & Isaiah 41:10

Full song will be premiering today at 7:00pm IST / 8:30am EST. Click the link below and set the reminder and if you haven’t already, please subscribe to my YouTube channel.

ఏ తెగులు నీ గుడారమున్

G          C  G  D   G
ఏ తెగులు నీ గుడారమున్ - సమీపించదయా
G          C  G  D  G    
అపాయమేమియు రానేరాదు - రానేరాదయ్యా
  C       G  
లల లాలాలల - లల లాలాలల 
  D       G 
లల లాలాలల - లల లా

చరనం 1
G                 C
ఉన్నతమైన దేవుని నీవు – నివాసముగా గొని
Am           D      G                
ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు – ఆదాయ పరచితివి 

చరనం 2
G                 C
గొర్రెపిల్ల రక్తముతో – సాతానున్ జయించితిమి
Am          D        G
ఆత్మతోను వాక్యముతో – అనుదినం జయించెదము 

చరనం 3
G                     C
దేవుని కొరకై మన ప్రయాసములు – వ్యర్ధము కానేకావు
Am          D      G
కదలకుండా స్థిరముగా - ప్రయాస పడేదము 

చరనం 4
G                  C
మనయొక్క నివాసము – పరలోక మందున్నది
Am         D       G
రానైయున్న రక్షకుని - ఎదుర్కొన కనిపెట్టెదం

Strumming: D D U D U

E Thegulu Nee Gudaramu

G           C  G  D    G
E Thegulu Nee Gudaramun - Sameepinchadaya
G           C  G   D  G 
Apaya Memiyu Raane Raadu - Raane Raadayya
   C        G 
Lala Lalalala - Lala Lalalala
   D        G 
Lala Lalalala - Lala La

Verse 1
G                     C
Unnathamaina Devuni Neevu - Neevasamuga Goni
Am             D        G
Ashrayamaina Devuni Neevu - Aadhaya Parachitivi

Verse 2
G                      C
Gorrepilla Rakthamutho - Sathanun Jayinchitini
Am            D         G
Aathmathonu Vakyamutho - Anudinam Jayinchedanu

Verse 3
G                          C
Devuni Korakai Mana Prayasamulu - Vyardhamu Kaane Kaavu
Am            D       G
Kadalakunda Sthiramuga - Prayasa Padedamu

Verse 4
G                   C
Mana Yokka Neevasamu - Paralokamandhunadi
Am            D          G
Raanai Yunna Rakshakuni - Yedurkona Siddhapaduma

Strumming: D D U D U

స్తోత్రం చెల్లింతుము

స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||