సుందరుడా

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):
సుందరు[G]డా అతిశయు[Em]డా
మహోన్నతు[Am]డా నా ప్రియు[D]డా

 

VERSE 1 (X2):
[G]పదివేలలో నీవు [Em]అతిసుందరుడవు
[C]నా ప్రాణప్రియుడవు నీ[D]వే
[G]షారోను పుష్పమా [Em]లోయలోని పద్మమా
[C]నిను నేను కనుగొంటి[D]నే

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]నిను చూడాలని నీ [Em]ప్రేమలో ఉండాలని
[C]నేనాశించుచున్నా[D]ను

 

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

 

BRIDGE 2 (X2):
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీ వంటి వారెవ్వ[D]రు
[G]యేసయ్యా నా [Bm]యేసయ్యా
[Am]నీలాగ లేరెవ్వ[D]రు

[/chordpress]

Sundarudaa

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[G] [Bm] [C] [D]

CHORUS (X2):

Sundaru[G]daa Athishayu[Em]daa
Mahonnathu[Am]daa  Na Priyu[D]daa

 

VERSE 1 (X2):

[G]Padivelalo Neevu [Em]Athusundarudavu
[C]Naa Praanapriyudavu Nee[D]ve
[G]Shaaronu Pushpamaa [Em]Loyaloni Padmamaa
[C]Ninu Nenu Kanugonti[D]ne

 

CHORUS (X2):

BRIDGE 1 (X4):

[G]Ninu Choodaalani Nee [Em]Premalo Undaalani
[C]Nenaashinchuchunnaa[D]nu

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL:
[G] [Bm] [Am] [D]

BRIDGE 2 (X2):

[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neevanti Vaarevva[D]ru
[G]Yesayyaa Naa [Bm]Yesayyaa
[Am]Neelaaga Lerevva[D]ru

[/chordpress]