బంధీనైపోయా

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[E]యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును – [E/A]ఆరాధింతును స్తుతింతును

 

PRE-CHORUS (X2):

[E]బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక
[A]నావల్ల కాదయ్య నిను వీడి ఉండుట

 

CHORUS (X2):

[E]యేసయ్యా [C#m]యేసయ్యా [A]యేసయ్యా [B]యేసయ్యా

 

VERSE 1 (X2):
[E]నను వీడని నీ ప్రేమను – [C#m]ఎడబాయని నీ కరుణను
[A]వెన్నంటి ఉండే కృపలను – [B]వర్ణించగలనా

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

VERSE 2 (X2):
[E]నింపావు నీ అగ్నితో – [C#m]నింపావు నీ శక్తితో
[A]నింపావు జీవ జలముతో – [B]నిన్నే మహిమపరతును

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

BRIDGE:
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే విడుదలనే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే ఉప్పొంగిపోయా
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే జీవమునే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే బంధినైపోయా

 

CHORUS (X2)

[/chordpress]

Bandhinaipoya

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[E]Yesayya Ninne Sevinthunu – [E/A]Aradhintunu Stutintunu

 

PRE-CHORUS (X2):

[E]Bandhinaipoya Neelo Munigi Telaka
[A]Naavalla Kaadaya Ninu Veedi Unduta

 

CHORUS (X2):

[E]Yesayya [C#m]Yesayya [A]Yesayya [B]Yesayya

 

VERSE 1 (X2):
[E]Nanu Veedani Nee Permanu [C#m]Yedabaayani Nee Karunanu
[A]Vennanti Unde Krupalanu [B]Varninchagalanaa

 

VERSE 2 (X2):
[E]Nimpaavu Nee Agnitho [C#m]Nimpaavu Nee Shakthitho
[A]Nimpaavu Jeeva Jalamutho [B]Ninne Mahimaparatunu

 

BRIDGE:
[C#m]Neelo Munigi Telaaka [A]Ne Vidudalane Ponda
[F#m]Neelo Munigi Telaaka [B]Ne Uppongi Poya
[C#m]Neelo Munigi Telaaka [A]Ne Jeevamune Ponda
[F#m]Neelo Munigi Telaaka [B]Ne Bandhinaipoya

[/chordpress]