వాగ్దానము

Intro
A //// A //// A //// A ////

VERSE 1
A
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
A
నాతో ఉన్నవాడా
A
ఇచ్చిన మాటా తప్పనివాడా
A
స్థిరపరచువాడా

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A ////
నిరంతరము
A ///// A///// A////

VERSE 2
A
నీ కార్యములు సంపూర్ణము
D E A
పరిపూర్ణము
A
నీ వాక్యములు జీవమునిచ్చును
D E
నెమ్మదినిచ్చును

CHORUS (X2)
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

INSTRUMENTAL TAG (X3)
D A/C#
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓ ఓ ఓ...

TAG (X4)
D A/C#
నీ చిత్తమే జరుగును
D A/C#
నీ సన్నిధే జయమిచ్చును

BRIDGE (X2)
F#m D A E
అనుదినము నీ వాగ్దానములో
F#m D A E
నే నడిచెదను

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

Strumming: D D D U D U

రండి యెహోవాను గూర్చి

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము (2)
Cm        Bb  Ab    Cm
ఆయనే మన పోషకుడు - నమ్మదగిన దేవుడన్నీ (2)
Ab    Cm
నమ్మదగిన దేవుడనీ...     

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము
Cm       Bb        Cm   
ఆహా .. హల్లేలూయా ఆహా .. హల్లేలూయా (2)

Cm       Bb        Cm
కష్టనష్టము లెన్నున్నా - పొంగు సాగరలెదురైనా (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
ఆయనే మన ఆశ్రయం - ఇరుకులో ఇబ్బందులలో (2)
Ab    Cm
ఇరుకులో ఇబ్బందులలో...                ||రండి||

Cm          Bb      Cm
విరిగి నలగిన హృదయముతో - దేవ దేవుని సన్నిధిలో (2)
Cm     Bb    Ab       Cm 
అనిశము ప్రార్ధించినా - కలుగు యీవులు మనకెన్నో (2)
Ab      Cm
కలుగు యీవులు మనకెన్నో...               ||రండి||

Cm       Bb      Cm 
త్రోవ తప్పిన వారలను - చేరదీసే నాధుడనీ (2)
Cm     Bb      Ab     Cm 
నీతి సూర్యుండాయనేయని - నిత్యము స్తుతి చేయుదము (2)
Ab     Cm
నిత్యము స్తుతి చేయుదము...               ||రండి||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Randi Yehovanu Gurchi

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu (2)
Cm        Bb  Ab     Cm
Ayane Mana Poshakudu - Nammadagina Devudani (2)
Ab     Cm
Nammadagina Devudani

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu
Cm     Bb        Cm   
Aha Hallelujah - Aha Hallelujah (2)

Cm          Bb        Cm
Kashta Nashatamu Lennunna - Pongu Sagaraledhuraina (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
Ayahe Mana Ashrayam - Irukulo Ibbandhulalo (2)       
Ab    Cm
Irukulo Ibbandhulalo                     ||Randi||

Cm          Bb        Cm
Throva Thappina Vaaralanu - Cheredeese Naadhudani (2)
Cm      Bb      Ab        Cm 
Neethi Suryundaayanenani - Nityamu Sthuthi Cheyudhamu (2)
Ab       Cm
Nityamu Sthuthi Cheyudhamu                  ||Randi||

Cm            Bb          Cm
Virigi Naligina Hrudhayamutho - Deva Devadevuni Sannidhilo (2)
Cm          Bb Ab       Cm 
Anishamu Praardhinnchina - Kalugu Eevulu Manakenno (2)
Ab      Cm
Kalugu Eevulu Manakenno                    ||Randi||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Jeevanadhini Naa Hrudayamulo

D     A   D    G  C     D A  D
Jeevanadhini Naa Hrudayamulo - Pravahimpa Cheyumayaa (2)

D         G     C     G   D
Shareera Kriyalanniyu - Naalo Nashiyimpa Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D         G    C   G      D
Balaheena Samayamulo - Nee Balamu Prasaadinchumu (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C    G   D
Endina Emukalanniyu - Tirigi Jeevimpa Cheyumayaa (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C     G   D
Aatmeeya Varamulatho - Nannu Abhishekam Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D       G    C   G   D
Hallelujah Amen - Amen Hallelujah Amen (2)        ||Jeevanadini||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link

జీవనదిని నా హృదయములో

D   A   D     G  C    D A  D
జీవనదిని నా హృదయములో - ప్రవహింప చేయుమయా (2)

D       G      C    G    D
శరీర క్రియలన్నియూ - నాలో నశియింప చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D        G   C    G    D
బలహీన సమయములో - నీ బలము ప్రసాదించుము (2)   ||జీవ నదిని||

D        G      C   G    D
ఎండిన ఎముకలన్నియూ - తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)  ||జీవ నదిని||

D       G     C    G    D
ఆత్మీయ వరములతో - నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D       G     C    G   D
హల్లెలూయా ఆమెన్ - ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)    ||జీవ నదిని||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

C                Em
ఓ యేసు నీ ప్రేమ - ఎంతో మహానీయము
F    C       G      C   
ఆకాశ తార పర్వత సముద్రములకన్న గొప్పది (2)   ||ఓ యేసు||

C      Am  F        C
ఆగమ్య ఆనందమే - హృదయము నిండెను
C      Am  F     C
ప్రభుని కార్యములు - గంభీరమైనవి
F      C        
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
G       C
స్తుతికి యోగ్యములు (2)             ||ఓ యేసు||

C        Am  F     C
సంకట సమయములో - సాగలేకున్నాను 
C       Am  F        C
దయచూపు నా మీదా - అని నేను మెరపెట్టగా
F      C         
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
G       C
తోడునుందునంటివి (2)             ||ఓ యేసు||

C     Am  F        C
మరణాందకారపు - లోయనే సంచరించిన 
C    Am  F    C
నిరంతరమేసు - నాదు కాపరివై
F       C        
కరమునిచ్చి నన్ను గాయుచు నడుపు
G     C
కరణగల ప్రభువు (2)              ||ఓ యేసు||

C       Am  F        C
కొదువలెన్ని యున్నా - భయపడను నేనెప్పుడు
C      Am  F      C
పచ్చిక బయలులో - పరుండ జేయును
F       C        
భోజనజలములతో తృప్తి పరచు 
G       C
నాతో నుండునేసు (2)              ||ఓ యేసు||

C      Am  F      C
దేవుని గృహములో - సదా స్తుతించెదనూ
C         Am  F      C
సంపూర్ణ హృదయముతో - సదా భజించెదనూ
F     C        
స్తుతి ప్రశంసలకు యోగ్యుడేసు
G       C
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)             ||ఓ యేసు||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

O Yesu Nee Prema

C                 Em
O Yesu Nee Prema - Entho Mahaaneeyamu
F       C        G        C 
Aakasha Thaara Parvatha Samudramula Kanna Goppadi (2) ||O Yesu||

C       Am  F       C
Agamya Aanandame - Hrudayamu Nindenu
C        Am  F       C
Prabhuni Kaaryamulu - Gambheeramainavi
F      C    
Prathi Udaya Sayanthramulu
G        C    
Stuthiki Yogyamulu (2)                 ||O Yesu||

C        Am  F      C
Sankata Samayamulo - Saagalekunnaanu
C         Am  F         C
Dayachoopu Naa Meedaa - Ani Nenu Morapettagaa
F      C    
Vintinantivi Naa Moraku Munde
G        C    
Thodu Nundunantivi (2)                 ||O Yesu||

C        Am  F         C
Maranaandha Kaarapu - Loyalo Sancharinchina
C     Am  F      C
Nirantaramesu - Naadu Kaapariyai
F         C
Karamunichchi Nanu Gaayuchu Nadupu
G        C
Karunagala Prabhuvu (2)                ||O Yesu||

C       Am  F         C
Koduvalenni Yunnaa- Bhayapadanu Ne Nepudu
C      Am  F      C
Pachika Bayalulo - Parunda Jeyunu
F          C    
Bhojana Jalamulatho Thrupthiparachu
G       C    
Naatho Nundunesu (2)                  ||O Yesu||

C      Am  F         C
Devuni Gruhamulo - Sadaa Sthuthinchedanu
C         Am  F        C
Sampoorna Hrudayamutho - Sadaa Bhajinchedanu
F        C    
Sthuthi Prashamsalaku Yogyudesu
G       C    
Hallelooyaa Amen (2)                  ||O Yesu||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

నీ ప్రేమా నీ కరుణా

Em    D     C     Am  Em
నీ ప్రేమా నీ కరుణా - చాలునయా నా జీవితానా
Em    D      C    Am  Em
మరి దేనినీ ఆశించనూ - నే కోరను ఈ జాగానా     ||నీ ప్రేమా||
Em       D    Em
చాలయ్య చాలీ - దీవెనలు చాలు 
C        Bm    Em
మేలయ్య మేలు - నీ సన్నిధి మేలు         ||చాలయ్య||

Em       D   Em
గురిలేని నన్ను - గుర్తించినావే
C        Bm   Em
ఎనలేని ప్రేమను - చూపించినావే
Em       D    Em 
వెలలేని నాకు - విలువిచ్చినావే
C        Bm    Em
విలువైన పాత్రగా - నను మార్చినావే         ||నీ ప్రేమా||

Em      D  Em
చేజారిన నాకై - చేజాచినావే
C           Bm  Em
చెదరిన నా బ్రతుకును - చేరదీసినావే
Em        D    Em 
చెరనుండి నన్ను - విడిపించినావే
C         Bm  Em
చెరగని నీ ప్రేమకు - సాక్షిగా మార్చావే        ||నీ ప్రేమా||

Em         D    Em
నరకపు పొలిమేరలో - నను కనుగొన్నావే
C          Bm  Em
కల్వరిలో ప్రాణమిచ్చి - నను కొన్నావే
Em         D    Em 
నీప్రేమను ప్రకటింప - నను ఎన్నుకొన్నావే
C       Bm    Em
నీ కుమారునిగా - నను మార్చినావే          ||నీ ప్రేమా||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)

Nee Prema Nee Karuna

Em    D      C     Am    Em
Nee Prema Nee Karuna – Chalunaya Naa Jeevithana
Em     D      C     Am   Em
Mari Denini Ashinchanu - Ne Koranu Ee Jagana    || Nee Prema||
Em        D     Em
Chalayya Chalee - Deevenalu Chalu 
C       Bm     Em
Melayya Melu - Nee Sannidi Melu          ||Chalayya||


Em        D     Em 
Gurileni Nannu - Gurthinchinave
C         Bm    Em
Enaleni Premanu - Chupinchinave
Em        D    Em 
Velaleni Naaku - Viluvichinave
C          Bm     Em
Viluvaina Paatraga - Nanu Maarchinave       || Nee Prema||


Em         D     Em 
Chejarina Naakai - Chechaachinave
C             Bm    Em
Chedarina Naa Brathukunu - Cheradeesinave
Em         D     Em 
Cheranundi Nannu - Vidipinchinave
C            Bm    Em
Cheragani Nee Premaku - Sakshigaa Marchave	  || Nee Prema||


Em          D     Em 
Narakapu Polimeralo - Nanu Kanugonnave
C           Bm   Em
Kalvarilo Pranamichi - Nanu Konnave
Em            D    Em 
Nee Premanu Prakatimpa - Nanu Ennukonnave
C        Bm     Em
Nee Kumaruniga - Nanu Marchinave          || Nee Prema||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)

Aascharyamaina Prema

F#m          D    E  F#m
Aascharyamaina Prema – Kalvariloni Prema
       E         D    E   C# F#m
Maranamu Kante Balamaina Premadi Nannu Jayinche Nee Prema (2)  ||Aascha||

F#m   E    F#m      D    E    F#m
Paramunu Veedina Prema - Dharalo Paapini Vedakina Prema (2)
   A     E     D         E   F#m
Nannu Karuninchi Aadarinchi Sedadeerchi Nithya Jeevamichche (2) ||Aascha||

F#m   E   F#m       D    E   F#m
Paavana Yesuni Prema - Siluvalo Paapini Mosina Prema (2)
    A     E      D        E    F#m
Naakai Maraninchi Jeevamichchi Jayamichchi Tana Mahimanichche (2)||Aascha||

F#m   E     F#m      D     E    F#m
Shramalu Sahinchina Prema - Naakai Shaapamu Norchina Prema (2)
  A    E    D     E  F#m
Vidanaadani Premadi Ennadoo Edabaayadu (2)            ||Aascha||

F#m     E    F#m      D    E    F#m
Naa Sthithi Joochina Prema - Naapai Jaalini Choopina Prema (2)
    A     E      D     E      F#m
Naakai Parugethi Kougalinchi Muddhadi Kanneetini Thudiche (2)  ||Aascha||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)