యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U

Yesu Raju Janminche

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel. 

Fm Db Eb Cm
Yesu Raju Janminche - Naa Korakai Ilalo
Eb Cm Fm
Kreesthu Yesu Udayinche - Manakorakai Bhuvilo

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Uthsaha Gaanamu Chesudamu
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Anandamtho Ganthulu Vesudamu ||Yesu||

Fm Ab Bbm
Daveedu Vamshamandu - Bethlehemu Gramamandu
Eb Cm Fm
Kanya Mariya Garbhamandu - Rakshakudu Puttenu (2)
Fm Db Eb Cm
Pappulanu Rakshimpa – Nararoopam Daalchenu (2)
Fm Eb Cm Fm
Pashuvula Shalayandu – Pasivadai Velisenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Asharya Karudu - Alochanakartha
Eb Cm Fm
Balavanthudaina Prabhuvu - Nithyudagu Thandri (2)
Fm Db Eb Cm
Samadhana Karthayagu - Adhipathiyai Yesayya (2)
Fm Eb Cm Fm
Divinunchi Bhuviki Nedu – Digivachchenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Bangaru Sambrani - Bolamunu Arpincha
Eb Cm Fm
Taranu Vembadinchi – Gnanulu Vachiri (2)
Fm Db Eb Cm
Santosha Ganamutho - Parishudhuni Sannidhini (2)
Fm Eb Cm Fm
Sagilapadi Yesuni – Poojinchiri (2) ||O Sodara||

Strumming: D D U D U

Aascharyamaina Prema

F#m          D    E  F#m
Aascharyamaina Prema – Kalvariloni Prema
       E         D    E   C# F#m
Maranamu Kante Balamaina Premadi Nannu Jayinche Nee Prema (2)  ||Aascha||

F#m   E    F#m      D    E    F#m
Paramunu Veedina Prema - Dharalo Paapini Vedakina Prema (2)
   A     E     D         E   F#m
Nannu Karuninchi Aadarinchi Sedadeerchi Nithya Jeevamichche (2) ||Aascha||

F#m   E   F#m       D    E   F#m
Paavana Yesuni Prema - Siluvalo Paapini Mosina Prema (2)
    A     E      D        E    F#m
Naakai Maraninchi Jeevamichchi Jayamichchi Tana Mahimanichche (2)||Aascha||

F#m   E     F#m      D     E    F#m
Shramalu Sahinchina Prema - Naakai Shaapamu Norchina Prema (2)
  A    E    D     E  F#m
Vidanaadani Premadi Ennadoo Edabaayadu (2)            ||Aascha||

F#m     E    F#m      D    E    F#m
Naa Sthithi Joochina Prema - Naapai Jaalini Choopina Prema (2)
    A     E      D     E      F#m
Naakai Parugethi Kougalinchi Muddhadi Kanneetini Thudiche (2)  ||Aascha||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

F#m       D   E  F#m
ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ
       E        D    E   C# F#m
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2) ||ఆశ్చర్యమైన|| 
          
F#m   E   F#m     D   E   F#m
పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ (2)
   A    E    D       E  F#m
నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే (2)    ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E    F#m      D   E   F#m
పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ (2)
  A    E    D       E   F#m
నాకై మరణించి జీవమిచ్చి జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే (2)   ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m   E    F#m     D   E   F#m
శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ (2)
  A   E    D      E  F#m
విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడూ యెడబాయదు (2)         ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E   F#m     D   E   F#m
నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ (2)
  A   E    D    E    F#m
నాకై పరుగెత్తి కౌగలించి ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే (2)     ||ఆశ్చర్యమైన||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)