యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U

అందాల తార

G                 Am C
అందాల తార అరుదెంచె నాకై - అంబర వీధిలో
D          G     D   G
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి - అవని చాటుచున్
G                 D  Am
ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో - అమర కాంతిలో
G       D       G  C G
ఆది దేవుని జూడ ఆశింపమనసు – పయనమైతిమి          ||అందాల||

G                 Am C
విశ్వాసయాత్ర దూరమెంతైన - విందుగా దోచెను
D          G      D  G
వింతైన శాంతి వర్షంచె నాలో - విజయపధమున
G                 D Am
విశ్వాలనేలేడి దేవకుమారుని - వీక్షించు దీక్షలో
G        D        G    C   G
విరజిమ్మె బలము ప్రవహించె ప్రేమ - విశ్రాంతి నొసగుచున్      ||అందాల||

G                Am  C
యెరూషలేము రాజనగరిలో - యేసును వెదకుచు    
D         G      D  G
ఎరిగిన దారి తొలగిన వేల - ఎదలో కృంగితి
G                 D  Am
యేసయ్యతార ఎప్పటివోలె - ఎదురాయె త్రోవలో
G          D         G   C    G
ఎంతో యబ్బురపడుచు విస్మయ మొందుచు - ఏగితి స్వామి కడకు   ||అందాల||

G                 Am C
ప్రభుజన్మ స్ధలము - పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
D        G      D   G
బాలునిజూడ జీవితమెంత - పావనమాయెను
G                D  Am
ప్రభుపాదపూజ దీవెనకాగా - ప్రసరించె పుణ్యము
G         D          G     C  G
బ్రతుకె మందిరమాయె అర్పణలే సిరులాయె - ఫలియించె ప్రార్ధన   ||అందాల||

Strumming: D D U D U 

YouTube Link

హాయి లోకమా

C       F   C     F G  C
హాయి లోకమా ప్రభువు వచ్చెన్ - అంగీకరించుమీ
C          C
పాపాత్ములెల్ల రేసునున్ - కీర్తించి పాడుడి
 G       C    F  C G C
కీర్తించి పాడుడి - కీర్తించి, కీర్తించి పాడుడి

C       F  C   F  G   C
హాయి రక్షకుండు ఏలును - సాతాను రాజ్యమున్
 C          C
నశింప జేసి మా యేసు - జయంబు నొందను 
 G         C     F   C G C
జయంబు నొందను - జయంబు, జయంబు నొందను

C      F C   F  G  C
పాప దుఖంబు లెల్లను - నివృత్తి జేయును
 C          C
రక్షణ్య సుఖ క్షేమముల్ - సదా వ్యాపించును
 G        C   F   C G C
సదా వ్యాపించును - సదా, సదా వ్యాపించును

C     F   C   F   G C
సునీతి సత్య కృపలన్ - రాజ్యంబు నేలును
 C         C
భూజనులర మ్రొక్కుడీ - స్తోత్రార్హుడాయెను
 G        C   F  C G C
స్తోత్రార్హుడాయెను - స్తోత్రా, స్తోత్రార్హుడాయెను

Haayi Loakama (Joy to the World)

C        F     C   F  G   C
Haayi Lokama Prabhuvu Vachen - Angeekarinchumi
  C            C
Paapathmulella Resunun - Keerthinchi Paadudi
  G           C      F    C G C
Keerthinchi Paadudi - Keerthinchi, Keerthinchi Paadudi

C         F  C   F  G   C
Haayi Rakshakundu Yelunu - Satanu Rajyamun
  C             C
Nashimpa Jesi Maa Yese - Jayambunondunu 
  G        C    F  C G C
Jayambunondunu - Jayambu, Jayambu Nondunu

C       F  C   F    G  C
Paapa Dukhambulellanu - Nivruththi Jeyunu
 C              C
Rakshanya Sukha Kshemamul - Sadhaa Vyaapinchunu
 G           C    F    C G C
Sadhaa Vyaapinchunu - Sadhaa, Sadhaa Vyaapinchunu

C       F   C   F   G  C
Suneethi Satya Krupalan - Rajyambu Nelunu
  C           C
Bhoojanulara Mrokkudi - Stothra-rhudayenu
  G          C    F    C G C
Stothra-rhudayenu - Stothra, Stothra-rhudayenu

శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో

D        A  D
శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో
  A   D    A  D
నేడు పాయక బెత్లెహేము యూరిలో    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A   D
కన్నియ మరియమ్మ గర్భమందున
 A   D   A    D
ఇమ్మానుయేలనెడి నామమందున    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A    D
సత్రమందున పశువుల శాల యందున
  A   D   A    D
దేవపుత్రుండు మనుజుండాయెనందున   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పట్టి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి
   A   D   A  D
పశుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టబడి    ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
గొల్లలెల్లరు మిగుల భీతిల్లగ
   A  D    A D
దెల్పె గొప్ప వార్త దూత చల్లగ     ||శ్రీ యేసుండు||

D        A  D
మన కొరకొక్క శిశువు పుట్టెను
   A   D   A D
ధరను మన దోషముల బోగొట్టను   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పరలోకపు సైన్యంబు గూడెను
   A   D    A D
మింట వర రక్షకుని గూర్చి పాడెను  ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
అక్షయుండగు యేసు వచ్చెను
   A  D  A D
మనకు రక్షణంబు సిద్ధపర్చెను    ||శ్రీ యేసుండు||

Strumming: D D U D U

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం

Em       C   D 
సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం
      Bm  Am   Em
కరుణామయుని కిరణాల అరుణోదయం (2)
Em          D 
శ్రమవెలత హృదయాలు వెలుగైనవి
    Bm  G   Em
మరణాల తెరచాప మరుగైనది (2)             ||సుధా||

Em       D    Bm   Am  Em
లోకాలలో పాపశోకాలలో - ఏకాకినై బ్రతుకు అవినీతినై (2)
Em         D     Bm  G   Em 
శ్రమదాల్చి భువిలోన భూసావళి - ప్రేమానురాగాలు బ్రోచాయని (2)
Em               D
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
         Bm   Em 
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
 Em     D     Bm    Em  
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Em        D     Bm   Am  Em
దివిరాజుగా భువికి దిగినాడని - రవిరాజుగా ఇలను వెలిసాడని (2)
Em         D     Bm  G   Em 
పరలోక భవనాలు తెరిచాయని - నవలోక గగనాలు పిలిచాయని (2)
Em               D
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
         Bm   Em 
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
 Em     D     Bm    Em  
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Sudha Madhura Kiranala

Sudha Madhura Kiranala Arunodayam
Karunamayuni Kiranala Arunodayam (2)
Shrama Velatha Hrudayalu Velugainavi
Maranala Terachapa Marugainadi (2)     ||Sudha||

Verse 1
Lokalalo Paapa Shokalalo - Ekakinai Brathuku Avineethinai (2)
Shrama Daalchi Bhuvilona Bhoosavali - Premanu Raagalu Brochayani (2)
Nammina Vaaraini Rammani Pilichina Rakshakudaa Yesu
Nithya Rakshana Sathya Maargamu Ilapai Aa Kreesthe (2)
Aa Janmame - Anubandhame - Anuragame - Aanandame (2)   ||Sudha||

Verse 2
Dhivi Rajuga Bhuviki Dhiginaadani - Ravi Rajugaa Ilanu Velisadani (2)
Paraloka Bhavanaalu Terichayani - Navaloka Gaganaalu Pilichayani (2)
Nammina Vaaraini Rammani Pilichina Rakshakudaa Yesu
Nithya Rakshana Sathya Maargamu Ilapai Aa Kreesthe (2)
Aa Janmame - Anubandhame - Anuragame - Aanandame (2)   ||Sudha||

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం
కరుణామయుని కిరణాల అరుణోదయం (2)
శ్రమవెలత హృదయాలు వెలుగైనవి
మరణాల తెరచాప మరుగైనది (2)             ||సుధా||

లోకాలలో పాపశోకాలలో - ఏకాకినై బ్రతుకు అవినీతినై (2)
శ్రమదాల్చి భువిలోన భూసావళి - ప్రేమానురాగాలు బ్రోచాయని (2)
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

దివిరాజుగా భువికి దిగినాడని - రవిరాజుగా ఇలను వెలిసాడని (2)
పరలోక భవనాలు తెరిచాయని - నవలోక గగనాలు పిలిచాయని (2)
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Sree Yesundu Janminche Reyilo

Chorus
Sree Yesundu Janminche Reyilo (2)
Nedu Payaka Bethlehema Yoorilo (2)    ||Sree Yesundu||

Verse 1
Kanniya Mariyamma Garbhamanduna (2)
Emmanuelanedi Namamanduna (2)       ||Sree Yesundu||

Verse 2
Satramanduna Pasuvula Shalayanduna (2)
Deva Putrundu Manujun-dayenanduna (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 3
Patti Pothi Guddalato Chuttabadi (2)
Pasula Thottilo Parunda-bettabadi (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 4
Gollalellaru Migula Bheetillaga (2)
Delpe Goppa Vaarta Dhoota Challaga (2)  ||Sree Yesundu||

Verse 5
Mana Korakokka Shishuvu Puttenu (2)
Dharanu Mana Doshamula Pogottanu (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 6
Paralokapu Sainyambu Goodenu (2)
Minta Vara Rakshakuni Goorchi Paadenu (2) ||Sree Yesundu||

Verse7
Akshayundagu Yesu Vachchenu (2)
Manaku Rakshanambu Siddhaparchenu (2)   ||Sree Yesundu||

Sree Yesundu Janminche Reyilo

Chorus
D           A  D
Sree Yesundu Janminche Reyilo (2)
   A   D     A  D
Nedu Payaka Bethlehema Yoorilo (2)    ||Sree Yesundu||

Verse 1
D         A     D
Kanniya Mariyamma Garbhamanduna (2)
 A  D    A    D
Emmanuelanedi Namamanduna (2)       ||Sree Yesundu||

Verse 2
D           A     D
Satramanduna Pasuvula Shalayanduna (2)
    A   D    A    D
Deva Putrundu Manujun-dayenanduna (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 3
D           A    D
Patti Pothi Guddalato Chuttabadi (2)
     A   D    A   D
Pasula Thottilo Parunda-bettabadi (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 4
D          A    D
Gollalellaru Migula Bheetillaga (2)
   A   D       A   D
Delpe Goppa Vaarta Dhoota Challaga (2)  ||Sree Yesundu||

Verse 5
D            A  D
Mana Korakokka Shishuvu Puttenu (2)
    A     D   A   D
Dharanu Mana Doshamula Pogottanu (2)   ||Sree Yesundu||

Verse 6
D          A  D
Paralokapu Sainyambu Goodenu (2)
   A     D      A   D
Minta Vara Rakshakuni Goorchi Paadenu (2) ||Sree Yesundu||

Verse 7
D         A   D
Akshayundagu Yesu Vachchenu (2)
    A    D     A  D
Manaku Rakshanambu Siddhaparchenu (2)   ||Sree Yesundu||