అందాల తార

G                 Am C
అందాల తార అరుదెంచె నాకై - అంబర వీధిలో
D          G     D   G
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి - అవని చాటుచున్
G                 D  Am
ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో - అమర కాంతిలో
G       D       G  C G
ఆది దేవుని జూడ ఆశింపమనసు – పయనమైతిమి          ||అందాల||

G                 Am C
విశ్వాసయాత్ర దూరమెంతైన - విందుగా దోచెను
D          G      D  G
వింతైన శాంతి వర్షంచె నాలో - విజయపధమున
G                 D Am
విశ్వాలనేలేడి దేవకుమారుని - వీక్షించు దీక్షలో
G        D        G    C   G
విరజిమ్మె బలము ప్రవహించె ప్రేమ - విశ్రాంతి నొసగుచున్      ||అందాల||

G                Am  C
యెరూషలేము రాజనగరిలో - యేసును వెదకుచు    
D         G      D  G
ఎరిగిన దారి తొలగిన వేల - ఎదలో కృంగితి
G                 D  Am
యేసయ్యతార ఎప్పటివోలె - ఎదురాయె త్రోవలో
G          D         G   C    G
ఎంతో యబ్బురపడుచు విస్మయ మొందుచు - ఏగితి స్వామి కడకు   ||అందాల||

G                 Am C
ప్రభుజన్మ స్ధలము - పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
D        G      D   G
బాలునిజూడ జీవితమెంత - పావనమాయెను
G                D  Am
ప్రభుపాదపూజ దీవెనకాగా - ప్రసరించె పుణ్యము
G         D          G     C  G
బ్రతుకె మందిరమాయె అర్పణలే సిరులాయె - ఫలియించె ప్రార్ధన   ||అందాల||

Strumming: D D U D U 

YouTube Link

2 thoughts on “అందాల తార

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s