నీతి సూర్యుడు

రక్షకుడు పుట్టేను బేత్లెహేములో - రారాజై వెలిసేను పశువుల పాకలో (2) 
సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమ
ఆయనే ప్రభువైన క్రీస్తని - ఆయనే ఇమ్మానుయేలని
రారండి పూజించి కీర్తించెదం 

దూతలే స్తుతి పాడగా - గొల్లలే ఆరాధించగా (2)
పరిశుద్ధ ప్రభువే - పసివాడై నేడు (2)
పాకలో పరుండే (2)               || సర్వోన్నత ||

అంధకారమే తొలగించను - చీకటి బ్రతుకులన్ వెలిగించను (2)
నీతి సూర్యుడె - వెలుగై నేడు (2)
ఇలలొ ఉదయించే (2)             || సర్వోన్నత || 

పాపములను బాపను - శాపములను మాపను (2)
దేవాతి దేవుడె గొర్రెపిల్లై (2)
అవతరించె నేడు (2)              || సర్వోన్నత ||      

Neethi Suryudu

Chorus
Rakshakudu Puttenu Bethlehemulo
Rarajai Velisenu Pashuvula Paakalo     || Rakshakudu ||
Sarvonnatha Sthalamulalo Devunike Mahima 
Ayane Prabhuvaina Kreesthani - Ayane Immanuelani
Raarandi Poojinchi Keerthinchedam (2)

Verse 1
Doothale Sthuthi Paadaga - Gollale Aaradhinchaga (2)
Parishudha Prabhuve Pasivadai Nedu (2)
Paakalo Parunde (2)            ||Sarvonnatha|| 

Verse 2
Andhakarame Tolagnichanu - Cheekati Brathukulan Veliginchanu (2)
Neethi Suryude Velugai Nedu (2)
Ilalo Udayinche (2)            ||Sarvonnatha|| 
 
Verse 3
Paapamulanu Baapanu - Shaapamulanu Maapanu (2)
Devathi Devude Gorre Pillai (2)
Avatharinche Nedu (2)           ||Sarvonnatha|| 

Yesu Raju Janminche

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel. 

Fm Db Eb Cm
Yesu Raju Janminche - Naa Korakai Ilalo
Eb Cm Fm
Kreesthu Yesu Udayinche - Manakorakai Bhuvilo

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Uthsaha Gaanamu Chesudamu
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Anandamtho Ganthulu Vesudamu ||Yesu||

Fm Ab Bbm
Daveedu Vamshamandu - Bethlehemu Gramamandu
Eb Cm Fm
Kanya Mariya Garbhamandu - Rakshakudu Puttenu (2)
Fm Db Eb Cm
Pappulanu Rakshimpa – Nararoopam Daalchenu (2)
Fm Eb Cm Fm
Pashuvula Shalayandu – Pasivadai Velisenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Asharya Karudu - Alochanakartha
Eb Cm Fm
Balavanthudaina Prabhuvu - Nithyudagu Thandri (2)
Fm Db Eb Cm
Samadhana Karthayagu - Adhipathiyai Yesayya (2)
Fm Eb Cm Fm
Divinunchi Bhuviki Nedu – Digivachchenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Bangaru Sambrani - Bolamunu Arpincha
Eb Cm Fm
Taranu Vembadinchi – Gnanulu Vachiri (2)
Fm Db Eb Cm
Santosha Ganamutho - Parishudhuni Sannidhini (2)
Fm Eb Cm Fm
Sagilapadi Yesuni – Poojinchiri (2) ||O Sodara||

Strumming: D D U D U

అందాల తార

G                 Am C
అందాల తార అరుదెంచె నాకై - అంబర వీధిలో
D          G     D   G
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి - అవని చాటుచున్
G                 D  Am
ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో - అమర కాంతిలో
G       D       G  C G
ఆది దేవుని జూడ ఆశింపమనసు – పయనమైతిమి          ||అందాల||

G                 Am C
విశ్వాసయాత్ర దూరమెంతైన - విందుగా దోచెను
D          G      D  G
వింతైన శాంతి వర్షంచె నాలో - విజయపధమున
G                 D Am
విశ్వాలనేలేడి దేవకుమారుని - వీక్షించు దీక్షలో
G        D        G    C   G
విరజిమ్మె బలము ప్రవహించె ప్రేమ - విశ్రాంతి నొసగుచున్      ||అందాల||

G                Am  C
యెరూషలేము రాజనగరిలో - యేసును వెదకుచు    
D         G      D  G
ఎరిగిన దారి తొలగిన వేల - ఎదలో కృంగితి
G                 D  Am
యేసయ్యతార ఎప్పటివోలె - ఎదురాయె త్రోవలో
G          D         G   C    G
ఎంతో యబ్బురపడుచు విస్మయ మొందుచు - ఏగితి స్వామి కడకు   ||అందాల||

G                 Am C
ప్రభుజన్మ స్ధలము - పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
D        G      D   G
బాలునిజూడ జీవితమెంత - పావనమాయెను
G                D  Am
ప్రభుపాదపూజ దీవెనకాగా - ప్రసరించె పుణ్యము
G         D          G     C  G
బ్రతుకె మందిరమాయె అర్పణలే సిరులాయె - ఫలియించె ప్రార్ధన   ||అందాల||

Strumming: D D U D U 

YouTube Link

హాయి లోకమా

C       F   C     F G  C
హాయి లోకమా ప్రభువు వచ్చెన్ - అంగీకరించుమీ
C          C
పాపాత్ములెల్ల రేసునున్ - కీర్తించి పాడుడి
 G       C    F  C G C
కీర్తించి పాడుడి - కీర్తించి, కీర్తించి పాడుడి

C       F  C   F  G   C
హాయి రక్షకుండు ఏలును - సాతాను రాజ్యమున్
 C          C
నశింప జేసి మా యేసు - జయంబు నొందను 
 G         C     F   C G C
జయంబు నొందను - జయంబు, జయంబు నొందను

C      F C   F  G  C
పాప దుఖంబు లెల్లను - నివృత్తి జేయును
 C          C
రక్షణ్య సుఖ క్షేమముల్ - సదా వ్యాపించును
 G        C   F   C G C
సదా వ్యాపించును - సదా, సదా వ్యాపించును

C     F   C   F   G C
సునీతి సత్య కృపలన్ - రాజ్యంబు నేలును
 C         C
భూజనులర మ్రొక్కుడీ - స్తోత్రార్హుడాయెను
 G        C   F  C G C
స్తోత్రార్హుడాయెను - స్తోత్రా, స్తోత్రార్హుడాయెను

Haayi Loakama (Joy to the World)

C        F     C   F  G   C
Haayi Lokama Prabhuvu Vachen - Angeekarinchumi
  C            C
Paapathmulella Resunun - Keerthinchi Paadudi
  G           C      F    C G C
Keerthinchi Paadudi - Keerthinchi, Keerthinchi Paadudi

C         F  C   F  G   C
Haayi Rakshakundu Yelunu - Satanu Rajyamun
  C             C
Nashimpa Jesi Maa Yese - Jayambunondunu 
  G        C    F  C G C
Jayambunondunu - Jayambu, Jayambu Nondunu

C       F  C   F    G  C
Paapa Dukhambulellanu - Nivruththi Jeyunu
 C              C
Rakshanya Sukha Kshemamul - Sadhaa Vyaapinchunu
 G           C    F    C G C
Sadhaa Vyaapinchunu - Sadhaa, Sadhaa Vyaapinchunu

C       F   C   F   G  C
Suneethi Satya Krupalan - Rajyambu Nelunu
  C           C
Bhoojanulara Mrokkudi - Stothra-rhudayenu
  G          C    F    C G C
Stothra-rhudayenu - Stothra, Stothra-rhudayenu

శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో

D        A  D
శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో
  A   D    A  D
నేడు పాయక బెత్లెహేము యూరిలో    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A   D
కన్నియ మరియమ్మ గర్భమందున
 A   D   A    D
ఇమ్మానుయేలనెడి నామమందున    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A    D
సత్రమందున పశువుల శాల యందున
  A   D   A    D
దేవపుత్రుండు మనుజుండాయెనందున   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పట్టి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి
   A   D   A  D
పశుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టబడి    ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
గొల్లలెల్లరు మిగుల భీతిల్లగ
   A  D    A D
దెల్పె గొప్ప వార్త దూత చల్లగ     ||శ్రీ యేసుండు||

D        A  D
మన కొరకొక్క శిశువు పుట్టెను
   A   D   A D
ధరను మన దోషముల బోగొట్టను   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పరలోకపు సైన్యంబు గూడెను
   A   D    A D
మింట వర రక్షకుని గూర్చి పాడెను  ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
అక్షయుండగు యేసు వచ్చెను
   A  D  A D
మనకు రక్షణంబు సిద్ధపర్చెను    ||శ్రీ యేసుండు||

Strumming: D D U D U

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం

Em       C   D 
సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం
      Bm  Am   Em
కరుణామయుని కిరణాల అరుణోదయం (2)
Em          D 
శ్రమవెలత హృదయాలు వెలుగైనవి
    Bm  G   Em
మరణాల తెరచాప మరుగైనది (2)             ||సుధా||

Em       D    Bm   Am  Em
లోకాలలో పాపశోకాలలో - ఏకాకినై బ్రతుకు అవినీతినై (2)
Em         D     Bm  G   Em 
శ్రమదాల్చి భువిలోన భూసావళి - ప్రేమానురాగాలు బ్రోచాయని (2)
Em               D
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
         Bm   Em 
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
 Em     D     Bm    Em  
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Em        D     Bm   Am  Em
దివిరాజుగా భువికి దిగినాడని - రవిరాజుగా ఇలను వెలిసాడని (2)
Em         D     Bm  G   Em 
పరలోక భవనాలు తెరిచాయని - నవలోక గగనాలు పిలిచాయని (2)
Em               D
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
         Bm   Em 
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
 Em     D     Bm    Em  
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Sudha Madhura Kiranala

Sudha Madhura Kiranala Arunodayam
Karunamayuni Kiranala Arunodayam (2)
Shrama Velatha Hrudayalu Velugainavi
Maranala Terachapa Marugainadi (2)     ||Sudha||

Verse 1
Lokalalo Paapa Shokalalo - Ekakinai Brathuku Avineethinai (2)
Shrama Daalchi Bhuvilona Bhoosavali - Premanu Raagalu Brochayani (2)
Nammina Vaaraini Rammani Pilichina Rakshakudaa Yesu
Nithya Rakshana Sathya Maargamu Ilapai Aa Kreesthe (2)
Aa Janmame - Anubandhame - Anuragame - Aanandame (2)   ||Sudha||

Verse 2
Dhivi Rajuga Bhuviki Dhiginaadani - Ravi Rajugaa Ilanu Velisadani (2)
Paraloka Bhavanaalu Terichayani - Navaloka Gaganaalu Pilichayani (2)
Nammina Vaaraini Rammani Pilichina Rakshakudaa Yesu
Nithya Rakshana Sathya Maargamu Ilapai Aa Kreesthe (2)
Aa Janmame - Anubandhame - Anuragame - Aanandame (2)   ||Sudha||