నీ ప్రేమా నీ కరుణా

Em    D     C     Am  Em
నీ ప్రేమా నీ కరుణా - చాలునయా నా జీవితానా
Em    D      C    Am  Em
మరి దేనినీ ఆశించనూ - నే కోరను ఈ జాగానా     ||నీ ప్రేమా||
Em       D    Em
చాలయ్య చాలీ - దీవెనలు చాలు 
C        Bm    Em
మేలయ్య మేలు - నీ సన్నిధి మేలు         ||చాలయ్య||

Em       D   Em
గురిలేని నన్ను - గుర్తించినావే
C        Bm   Em
ఎనలేని ప్రేమను - చూపించినావే
Em       D    Em 
వెలలేని నాకు - విలువిచ్చినావే
C        Bm    Em
విలువైన పాత్రగా - నను మార్చినావే         ||నీ ప్రేమా||

Em      D  Em
చేజారిన నాకై - చేజాచినావే
C           Bm  Em
చెదరిన నా బ్రతుకును - చేరదీసినావే
Em        D    Em 
చెరనుండి నన్ను - విడిపించినావే
C         Bm  Em
చెరగని నీ ప్రేమకు - సాక్షిగా మార్చావే        ||నీ ప్రేమా||

Em         D    Em
నరకపు పొలిమేరలో - నను కనుగొన్నావే
C          Bm  Em
కల్వరిలో ప్రాణమిచ్చి - నను కొన్నావే
Em         D    Em 
నీప్రేమను ప్రకటింప - నను ఎన్నుకొన్నావే
C       Bm    Em
నీ కుమారునిగా - నను మార్చినావే          ||నీ ప్రేమా||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)

Nee Prema Nee Karuna

Em    D      C     Am    Em
Nee Prema Nee Karuna – Chalunaya Naa Jeevithana
Em     D      C     Am   Em
Mari Denini Ashinchanu - Ne Koranu Ee Jagana    || Nee Prema||
Em        D     Em
Chalayya Chalee - Deevenalu Chalu 
C       Bm     Em
Melayya Melu - Nee Sannidi Melu          ||Chalayya||


Em        D     Em 
Gurileni Nannu - Gurthinchinave
C         Bm    Em
Enaleni Premanu - Chupinchinave
Em        D    Em 
Velaleni Naaku - Viluvichinave
C          Bm     Em
Viluvaina Paatraga - Nanu Maarchinave       || Nee Prema||


Em         D     Em 
Chejarina Naakai - Chechaachinave
C             Bm    Em
Chedarina Naa Brathukunu - Cheradeesinave
Em         D     Em 
Cheranundi Nannu - Vidipinchinave
C            Bm    Em
Cheragani Nee Premaku - Sakshigaa Marchave	  || Nee Prema||


Em          D     Em 
Narakapu Polimeralo - Nanu Kanugonnave
C           Bm   Em
Kalvarilo Pranamichi - Nanu Konnave
Em            D    Em 
Nee Premanu Prakatimpa - Nanu Ennukonnave
C        Bm     Em
Nee Kumaruniga - Nanu Marchinave          || Nee Prema||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)