సందడి (Joyful Noise)

Gm      F
బెత్లహేములోనంటా – సందడి
Eb     F
పశువుల పాకలో – సందడి
Gm       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Eb      F
పాటలు పాడేనంటా – సందడి                 ||బెత్లహేము||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

Gm
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ...
Gm      F       Eb        F
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
Gm    F       Eb       F
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

Gm     F
అర్ధ రాత్రి వేళలో – సందడి
Eb       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Gm      F
రక్షకుడు పుట్టెనని – సందడి
Eb      F
వార్తను తెలిపేనటా – సందడి                 ||అర్ధ రాత్రి||
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి
Gm    F
చేసారంట సందడే సందడి 
Eb     F
చేయబోదాము సందడి సందడి సందడి సందడి సందడే      ||హ్యాప్పీ||   

Gm      F
గొల్లలు వచ్చిరంటా – సందడి
Eb        F
మనసారా మ్రొక్కిరంటా – సందడి
Gm       F
అందాల బాలుడంటా – సందడి
Eb     F
అందరి దేవుడని – సందడి                  ||గొల్లలు||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ|| 

Gm       F
తారను చూచుకుంటూ – సందడి
Eb       F
జ్ఞానులు వచ్చారంటా – సందడి
Gm      F
పెట్టెలు తెచ్చారంటా – సందడి
Eb      F
కానుకలిచ్చారంటా – సందడి                 ||తారను||
Gm       F    Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ||

Strumming: D D U D U    

YouTube Link

బేత్లెహేములో సందడి

పల్లవి

బేత్లెహేములో సందడి - పశుల పాకలో సందడి
శ్రీ యేసు పుట్టాడని - మహారాజు పుట్టాడని        ||బేత్లెహేములో||

చరనం 1

ఆకాశములో సందడి - చుక్కలలో సందడి (2)
వెలుగులతో సందడి - మిలమిల మెరిసే సందడి (2)    ||బేత్లెహేములో||

చరనం 2

దూతల పాటలతో సందడి - సమాధాన వార్తతో సందడి (2)
గొల్లల పరుగులతో సందడి- క్రిస్త్మస్ పాటలతో సందడి (2)  ||బేత్లెహేములో||

చరనం 3

దావిదు పురములో సందడి - రక్షకుని వార్తతో సందడి (2)
జ్ఞానుల రాకతో సందడి - లోకమంతా సందడి (2)     ||బేత్లెహేములో||

Turpu Dikku Chukka Putte

Here are the chords for one of the all time Christmas Carol 
classics. I play this song in Gm, you can Capo 3rd fret and play 
these chords.

Chorus
Em           C      D     Em
Turpu Dikku Chukka Putte Meramma - Oh Mariyamma
Em         D         C   Em
Chukkanu Juchi Memu Vachinamu - Mrokkipovutaku (2)

Verse 1
Em          C         D     Em
Bethlahemu Puramulona Baludamma - Goppa Baludamma
Em            D         C    Em
Beedha Kanya Garbhamandu Puttenamma - Satyavanthudamma (2)
                            ||Thurpu||
Verse 2
Em              C          D     Em
Panditha Shasthragnu Lanella Pilichinaaru - Vaaru Vachinaru
Em        D        C    Em
Purva Vedambulanu Techinaru - Teri Chuchinaru   (2)  ||Thurpu||

Verse 3
Em           C        D       Em
Bangaru Sambrani Bolamu Techinamu - Bala Yesunoddaku
Em        D          C   Em
Bangaru Paadamula Mrokkedamu - Bahuga Vededhamu  (2)  ||Thurpu||

Strumming: D D U D U D D U

ఓరన్నా ఓరన్నా

పల్లవి

ఓరన్నా ఓరన్నా
యేసుకు సాటివేరే లేరన్నా లేరన్నా
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా                                  
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా     

చరనం 1

చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (తెచ్చాడన్నా)
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు - ఆదరించెను ఆదుకొనును   (2)     ||ఓరన్నా|| 

చరనం 2

పరమును విడిచి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (పుట్టాడన్నా)    
పరిశుద్దుడు పావనుడు - ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2)       ||ఓరన్నా||

చరనం 3

సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా (పెట్టాడన్నా)
మరణం గెలిచి లేచాడన్నా (లేచాడన్నా)              
మహిమ ప్రభూ మృత్యుంజయుడు - క్షమియించును జయమిచ్చును (2) ||ఓరన్నా||

చరనం 4
 
మహిమలు ఎన్నో చూపాడన్నా (చూపాడన్నా)
మార్గం తానే అన్నాడన్నా (అన్నాడన్నా)
మనిషిగ మారిన దేవుడేగా - మరణం పాపం తొలగించెను (2)     ||ఓరన్నా||

ఇల్లలోన పండగంట

లలలాలలల లలలలల……. లలాలలలల లలలలల

పల్లవి

ఇల్లలోన పండగంట – కల్ల్లలోన కాంతులంట 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
మల్లెపూల మంచుజల్లి – మందిరాన కురిసెనేడు 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
అర్ధరాత్రి కాలమందు వెన్నెల – అవతార పురుశుడంట వెన్నెల (x2) 
అవతరించినాడంట వెన్నెల – ఈ అవనిలోనంట వెన్నెల       ||ల ల||

చరనం 1

ఏ ఊరు ఏ వాడ ఏ దిశను పుట్టినాడే కోయిలా - చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా (x2)
యూదా దేషమందు వెన్నెల – బెత్లెహేము గ్రామమందు వెన్నెల (x2) 
రాజులకు రాజంట వెన్నెల – ఈ లోకాన్ని యేలునంట వెన్నెల     ||ల ల||

చరనం 2

ధూప దీప హారములతొ వచ్చినారు ఎవరే కోయిల - చెప్పవే చెప్పవే కోయిల (x2)
తూర్పు దేశపు ఙ్ణానులంట వెన్నెల – దర్శించ వచ్చినారే వెన్నెల(2)
బంగారు సాంబ్రాని భోళం – తెచ్చినారు మొక్కినారు వెన్నెల     ||ల ల||

లలలాలలల…ఇల్లలోన పండగంట

Em    D     C     Em
లలలాలలల లలలలల……. లలాలలలల లలలలల

పల్లవి

Em 
ఇల్లలోన పండగంట – కల్ల్లలోన కాంతులంట 
Em     D    C      Em 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
Em
మల్లెపూల మంచుజల్లి – మందిరాన కురిసెనేడు 
Em     D    C      Em 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
Em       D   C        Em 
అర్ధరాత్రి కాలమందు వెన్నెల – అవతార పురుశుడంట వెన్నెల (2) 
Em      D    C      Em 
అవతరించినాడంట వెన్నెల – ఈ అవనిలోనంట వెన్నెల       ||ల ల||

చరనం 1

Em             D    C      Em
ఏ ఊరు ఏ వాడ ఏ దిశను పుట్టినాడే కోయిలా - చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా (2)
Em      D    C        Em
యూదా దేషమందు వెన్నెల – బెత్లెహేము గ్రామమందు వెన్నెల (2) 
Em      D    C        Em
రాజులకు రాజంట వెన్నెల – ఈ లోకాన్ని యేలునంట వెన్నెల     ||ల ల||

చరనం 2

Em              D   C      Em
ధూప దీప హారములతొ వచ్చినారు ఎవరే కోయిల - చెప్పవే చెప్పవే కోయిల (2)
Em         D    C       Em
తూర్పు దేశపు ఙ్ణానులంట వెన్నెల – దర్శించ వచ్చినారే వెన్నెల(2)
Em      D   C        Em
బంగారు సాంబ్రాని భోళం – తెచ్చినారు మొక్కినారు వెన్నెల     ||ల ల||

Strumming Pattern: D U D U D U  D U D U D
 

La La La La……(Illalona Pandaganta)

This is one of my favorite Christmas Carol

Em           D             C          Em                
Lalalalalala Lalalalala……. Lalalalalala Lalalalala

Chorus

Em
Illalona Pandaganta – Kalllalona Kathunlanta
Em              D       C                 Em
Yenduko Yenduke Koyila – Cheppave Cheppave Koyila
Em
Mallepula Manchujalli – Mandirana Kurisenedu
Em              D        C                 Em
Yenduko Yenduke Koyila – Cheppave Cheppave Koyila
Em                    D         C                     Em
Ardharathri Kalamandu Vennela – Avathara Purushudanta Vennela  (2)
Em                   D         C               Em
Avatharinchinaadanta Vennela – Ee Avanilonanta Vennela  ||La La||

Verse 1

Em                                  D                        
Ye Vuru Ye Vaada Ye Dishanu Puttinade Koyila -
C         Em
Cheppave Cheppave Koyila (2)                            
Em       D     C           Em
Yuda Deshamandu Vennela – Bethlehemu Gramamandu Vennela (2) 
Em               D         C           Em      
Rajulaku Rajanta Vennela – Ee Loakanni Yelunanta Vennela ||La La||

Verse 2 

Em                        D            
Dhupa Deepa Haramulato Vachinaru Evare Koyila -
C         Em
Cheppave Cheppave Koyila (2) 
Em                       D         C                    Em 
Turpu Deshapu Gnanulanta Vennela – Darshincha Vachinare Vennela(2)
Em               D       C                    Em 
Bangaru Sambrani Bolam – Techinaru Mrokkinaru Vennela    ||La La||

Strumming Pattern: D U D U D U  D U D U D

ఓరన్నా ఓరన్నా

పల్లవి

Dm
ఓరన్నా ఓరన్నా
      Gm  C
యేసుకు సాటివేరే లేరన్నా లేరన్నా
Gm     Dm
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా                                  
Gm Bb A Dm
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా     

చరనం 1

Dm   Gm
చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
C    Dm
పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (తెచ్చాడన్నా)
    Gm   Dm   Bb A   Dm
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు - ఆదరించెను ఆదుకొనును   (2)     ||ఓరన్నా|| 

చరనం 2

పరమును విడిచి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (పుట్టాడన్నా)    
పరిశుద్దుడు పావనుడు - ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2)       ||ఓరన్నా||

చరనం 3

సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా (పెట్టాడన్నా)
మరణం గెలిచి లేచాడన్నా (లేచాడన్నా)              
మహిమ ప్రభూ మృత్యుంజయుడు - క్షమియించును జయమిచ్చును (2) ||ఓరన్నా||

చరనం 4
 
మహిమలు ఎన్నో చూపాడన్నా (చూపాడన్నా)
మార్గం తానే అన్నాడన్నా (అన్నాడన్నా)
మనిషిగ మారిన దేవుడేగా - మరణం పాపం తొలగించెను (2)     ||ఓరన్నా||

Oranna Oranna

Chorus

Dm
Oranna Oranna
         Gm   C
Yesuku Saati Vere Leranna Leranna
Gm       Dm
Yese Aa Daivam Chudanna Chudanna
Gm  Bb A     Dm
Yese Aa Daivam Chudanna
 
Verse 1
 
Dm           Gm
Cheritraloniki Vachadanna (Vachadanna)
     C       Dm
Pavithra Jeevam Techadanna (Techadanna)
     Gm     Dm       Bb A    Dm
Adviteeyudu Aadi Devudu - Aadarinchunu Aadukonunu (2)  ||Oranna||

Verse 2

Paramunu Vidichi Vachadanna (Vachadanna)
Narulalo Narudai Puttadanna (Puttadanna)
Parishudhudu Paavanudu - Preminchenu Pranamichenu (2)  ||Oranna||

Verse 3

Siluvalo Pranam Pettadanna (Pettadanna)
Maranam Gelichi Lechadanna (Lechadanna)
Mahima Prabhu Mruthyunjayudu - Kshamiyinchunu Jayamichunu (2)
                            ||Oranna||
Verse 4
 
Mahimalu Enno Chupadanna (Chupadanna)
Maargam Taane Annadanna (Annadanna)
Manishiga Maarina Devudega - Maranam Paapam Tolaginchenu (2)
                            ||Oranna||