నజరేయుడా నా యేసయ్యా

Cm     Ab   Cm  Cm      G 
నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
Bb        Ab  Bb    Ab G   Cm
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద ||నజరేయుడా||

Cm     G   Ab     Cm
ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
Cm   Ab    Cm  G   Bb  Ab   Cm
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm      G    Ab     Cm
అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm       G   Ab     Cm
సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Nazareyuda Naa Yesa

Cm          Ab      Cm   Cm           G
Nazareyuda Naa Yesayya - Enni Yugalakaina
Bb                     Ab   Bb           Ab     G       Cm
Aradhya Daivamy Neevenani - Galametti Nee Keerthi Ne Chaateda ||Nazareyuda||

Cm        G    Ab        Cm
Akaasha Gaganaalanu - Nee Jenatho Kolachithivi (2)
Cm   Ab     Cm G    Bb    Ab   Cm
Shunyamulo Ee Bhoomini - Vreladadheesina Naa Yesayya (2) 
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Cm       G     Ab       Cm
Agadha Samudralaku - Neeve Yellalu Vesithivi (2)
Cm   Ab       Cm  G    Bb    Ab   Cm
Jalamulalo Badi Ne Vellinaa - Nannemi Cheyavu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||


Cm         G    Ab      Cm
Seeyonu Shikharaagramu - Nee Simhasanamayena (2)
Cm   Ab       Cm G     Bb   Ab   Cm
Seeyonulo Ninu Chudalani - Aashatho Unnanu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Turpu Dikku Chukka Butte

Chorus

Turpu Dikku Chukka Butte Meramma - Oh Mariyamma
Chukkanu Juchi Memu Vachinamu - Mrokkipovutaku (2)

Verse 1

Bethlahemu Puramulona Baludamma - Goppa Baludamma
Beedha Kanya Garbhamandu Puttenamma - Satyavanthudamma (2)
                            ||Thurpu||
Verse 2

Panditha Shasthragnu Lanella Pilichinaaru - Vaaru Vachinaru
Purva Vedambulanu Techinaru - Teri Chuchinaru   (2)  ||Thurpu||

Verse 3

Bangaru Sambrani Bolamu Techinamu - Bala Yesunoddaku
Bangaru Paadamula Mrokkedamu - Bahuga Vededhamu  (2)  ||Thurpu||

తూర్పు దిక్కు చుక్కబుట్టె

Here are the chords for one of the all time Christmas Carol 
classics. I play this song in Gm, you can Capo 3rd fret and play 
these chords.

పల్లవి

Em        C     D    Em
తూర్పు దిక్కు చుక్కబుట్టె మేరమ్మ - ఓ మరియమ్మ
Em       D       C   Em
చుక్కాను జూచి మేము వచ్చినాము - మొ్రక్కిపోవుటకు (2)

చరణం 1

Em       C       D    Em
బెత్లెహేము పురములోన బాలుడమ్మ - గొప్ప బాలుడమ్మ
Em      D      C   Em
బీద కన్య గర్భమందు పుట్టెనమ్మ - సత్యవంతుడమ్మ (2)  ||తూర్పు||

చరణం 2

Em      C       D    Em
పండిత శాస్త్రజ్ఞులనెల్ల పిలిచినారు - వారు వచ్చినారు
Em      D      C   Em
పూర్వ వేదంబులను తెచ్చినారు - తేరి చూచినారు (2)   ||తూర్పు||

చరణం 3

Em        C       D    Em
బంగారు సాంబ్రాణి బోళము తెచ్చినాము - బాల యేసునొద్దకు
Em     D         C  Em
బంగారు పాదముల మొ్రక్కెదాము - బహుగా వేడెదాము (2)  ||తూర్పు||

Strumming: D D U D U D D U

Turpu Dikku Chukka Putte

Here are the chords for one of the all time Christmas Carol 
classics. I play this song in Gm, you can Capo 3rd fret and play 
these chords.

Chorus
Em           C      D     Em
Turpu Dikku Chukka Putte Meramma - Oh Mariyamma
Em         D         C   Em
Chukkanu Juchi Memu Vachinamu - Mrokkipovutaku (2)

Verse 1
Em          C         D     Em
Bethlahemu Puramulona Baludamma - Goppa Baludamma
Em            D         C    Em
Beedha Kanya Garbhamandu Puttenamma - Satyavanthudamma (2)
                            ||Thurpu||
Verse 2
Em              C          D     Em
Panditha Shasthragnu Lanella Pilichinaaru - Vaaru Vachinaru
Em        D        C    Em
Purva Vedambulanu Techinaru - Teri Chuchinaru   (2)  ||Thurpu||

Verse 3
Em           C        D       Em
Bangaru Sambrani Bolamu Techinamu - Bala Yesunoddaku
Em        D          C   Em
Bangaru Paadamula Mrokkedamu - Bahuga Vededhamu  (2)  ||Thurpu||

Strumming: D D U D U D D U

Celebrating 100 Followers!!

BALLOONS

Hi All,

Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ!

I am really excited to share the good news that this blog has reached 100 FOLLOWERS!! Currently we have 101 followers and counting. Praise God for all His blessings and thank you all for making this happen.

I’ll keep posting more songs and chords to help us all Praise and Worship God. Also, I want to take this moment to encourage everyone to share the songs and chords that you may have via email, and I will ensure to post them to this blog. This will help it to be even more of a blessing to everyone.

If you like this blog, please leave a comment, feedback and/or subscribe by following. And please continue to uplift me in your prayers.

Have a great weekend!

God bless you all,                                                                                                                               Vijay

బలవంతుడ

Here are the chords for the song Balavanthuda from the 
"Sounds of The Nations (SOTN)"

Intro: C#m G#m E B (2)

E  F#m   G#m B
శుద్ధుడ ఘనుడ - రక్షకుడ
 E  F#m   G#m B
నా కాపరి నీవే - నా దేవుడ      ||శుద్ధుడ||

C#m G#m  E    B
శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
 F#m  C#m E B F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ

E  F#m  G#m   B
హర్షింతును  - నిన్నారాధింతును
E   F#m  G#m  B
స్తుతియింతును - నే కీర్తింతును      ||హర్షింతు|| 

C#m G#m  E    B
శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
 F#m  C#m E B  F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ

 A   C#m  B
రక్షన - అధారం  నీవే
   A   C#m B
విమోచన - నీవే యేసయ్యా
 F#m  C#m E B  F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ    (2)

Balavanthuda

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[C#m] [G#m] [E] [B]

VERSE 1 (X2):

[E]Shudhuda [F#m]Ghanuda – [G#m]Rakshaku[B]da

Naa [E]Kaapari [F#m]Neeve – Naa [G#m]Devu[B]da

 

CHORUS (X2):

C#mShakthi Leni [G#m]Naaku – [E]Balamichuvaa[B]da

Na [F#m]Snehithu[C#m]da [E]  [B] – [F#m]Balavanthu[B]da  [E]  [B]

 

VERSE 2 (X2):

[E]Harshinthu[F#M]nu  – Ni[G#m]nnaaradhinthu[B]nu

[E]Sthuthiyinthu[F#m]nu – Ne [G#m]Keerthinthu[B]nu

 

CHORUS (X2):

C#mShakthi Leni [G#m]Naaku – [E]Balamichuvaa[B]da

Na [F#m]Snehithu[C#m]da [E]  [B] – [F#m]Balavanthu[B]da  [E]  [B]

 

BRIDGE (X2):

Raksha[A]na – Aadhaa[C#m]ram  Nee[B]ve    

Vimocha[A]na – Neeve [C#m]Yesa[B]yya

 

TAG (X2):

Na [F#m]Snehithu[C#m]da [E]  [B] – [F#m]Balavanthu[B]da  [E]  [B]

[/chordpress]

నా తండ్రి నీవే

Here are the chords for Ravindra Vattepu's song 
"Naa Thandri Neeve"

E      C#m     A      B
ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓహొ ఓహొ ఓ...ఓ.. ఓ..   (2)

పల్లవి

 E  B  C#m    B
నా తండ్రి నీవే - నా దేవుడవు నీవే
 E  B   A
నా తండ్రి నీవే - నీవే    ||నా తండ్రి||

   E     C#m    A      B 
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
   E     C#m    A     B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా     ||నా తండ్రి||

చరనం 1

E    B      C#m   B
నా అడుగులు తప్పటడుగులై - నడిచిన నా ప్రతి మార్గము
A   G#m  B
సరిచేయు నా తండ్రివి (2)
E         C#m
పగలు ఎండ దెబ్బయైనను - రాత్రి వెన్నెల దెబ్బయైనను 
A      B
తగులకుండ కాచే నీ ప్రేమ  
    
   E     C#m    A      B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
   E     C#m     A    B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||

చరనం 2

E  B     C#m   B 
గాడాంధకార లోయలో - నే నడచిన ప్రతివేలలో
A  G#m  B
తోడున్న నా తండ్రివి (2)
E         C#m
వేయిమంది కుడి ఎడమకు - కూలినా కూలును కాని 
A        B
చెదరకుండ నన్ను కాపడు ప్రేమ 

   E     C#m    A      B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా
    E     C#m    A     B
  యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా    ||నా తండ్రి||

  E     C#m    A     B
యేసయ్యా... యేసయ్యా... యేసయ్యా.... యేసయ్యా (4)

Naa Tandri Neeve

Here are the chords for Ravindra Vattepu's song 
"Naa Thandri Neeve"

E      C#m     A      B
Oho Oho Oh...Oho Oho Oh...Oho Oho Oh...Oho Oh  (2)

Chorus
  E     B    C#m      B
Naa Thandri Neeve - Naa Devudavu Neeve
  E     B    A
Naa Thandri Neeve - Neeve   (2)
E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya.... Yesayya E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya... Yesayya ||Naa Thandri|| Verse 1 E B C#m B Naa Adgulu Thappatadugulai - Nadichina Naa Prathi Maargamu A G#m B Saricheyu Naa Thandrivi (2) E C#m Pagalu Enda Dhebbayayinanu - Rathri Vennela Dhebbayayinanu A B Thagulakunda Kaache Nee Prema E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya.... Yesayya E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya... Yesayya ||Naa Thandri|| Verse 2 E B C#m B Gaadandhakaara Loyalo - Nenadachina Prathivelalo A G#m B Thodunna Naa Thandrivi (2) E C#m Veyimandhi Kudi Edamaku - Koolina Koolunu Kani, A B Chedharakunda Nannu Kaapadu Prema E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya... Yesayya E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya... Yesayya ||Naa Thandri|| E C#m A B Yesayya... Yesayya... Yesayya... Yesayya (4)