నజరేయుడా నా యేసయ్యా

నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద  ||నజరేయుడా||

ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

YouTube Link

Nazareyuda Naa Yesa

Nazareyuda Naa Yesayya - Enni Yugalakaina
Aradhya Daivamy Neevenani - Galametti Nee Keerthi Ne Chaateda ||Nazareyuda||

Akaasha Gaganaalanu - Nee Jenatho Kolachithivi (2)
Shunyamulo Ee Bhoomini - Vreladadheesina Naa Yesayya (2) 
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Agadha Samudralaku - Neeve Yellalu Vesithivi (2)
Jalamulalo Badi Ne Vellinaa - Nannemi Cheyavu Naa Yesayya (2)
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Seeyonu Shikharaagramu - Nee Simhasanamayena (2)
Seeyonulo Ninu Chudalani - Aashatho Unnanu Naa Yesayya (2)
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

YouTube Link

నజరేయుడా నా యేసయ్యా

Cm     Ab   Cm  Cm      G 
నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
Bb        Ab  Bb    Ab G   Cm
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద ||నజరేయుడా||

Cm     G   Ab     Cm
ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
Cm   Ab    Cm  G   Bb  Ab   Cm
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm      G    Ab     Cm
అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm       G   Ab     Cm
సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Nazareyuda Naa Yesa

Cm          Ab      Cm   Cm           G
Nazareyuda Naa Yesayya - Enni Yugalakaina
Bb                     Ab   Bb           Ab     G       Cm
Aradhya Daivamy Neevenani - Galametti Nee Keerthi Ne Chaateda ||Nazareyuda||

Cm        G    Ab        Cm
Akaasha Gaganaalanu - Nee Jenatho Kolachithivi (2)
Cm   Ab     Cm G    Bb    Ab   Cm
Shunyamulo Ee Bhoomini - Vreladadheesina Naa Yesayya (2) 
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Cm       G     Ab       Cm
Agadha Samudralaku - Neeve Yellalu Vesithivi (2)
Cm   Ab       Cm  G    Bb    Ab   Cm
Jalamulalo Badi Ne Vellinaa - Nannemi Cheyavu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||


Cm         G    Ab      Cm
Seeyonu Shikharaagramu - Nee Simhasanamayena (2)
Cm   Ab       Cm G     Bb   Ab   Cm
Seeyonulo Ninu Chudalani - Aashatho Unnanu Naa Yesayya (2)
  Cm    Bb   Ab    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam 
  G    Cm   G    Cm
Neeke Vandanam - Neeke Vandanam       ||Nazareyuda||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link