ఓరన్నా ఓరన్నా

పల్లవి

Dm
ఓరన్నా ఓరన్నా
      Gm  C
యేసుకు సాటివేరే లేరన్నా లేరన్నా
Gm     Dm
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా చూడన్నా                                  
Gm Bb A Dm
యేసే ఆ దైవం చూడన్నా     

చరనం 1

Dm   Gm
చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
C    Dm
పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా (తెచ్చాడన్నా)
    Gm   Dm   Bb A   Dm
అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు - ఆదరించెను ఆదుకొనును   (2)     ||ఓరన్నా|| 

చరనం 2

పరమును విడిచి వచ్చాడన్నా (వచ్చాడన్నా)
నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా (పుట్టాడన్నా)    
పరిశుద్దుడు పావనుడు - ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను (2)       ||ఓరన్నా||

చరనం 3

సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా (పెట్టాడన్నా)
మరణం గెలిచి లేచాడన్నా (లేచాడన్నా)              
మహిమ ప్రభూ మృత్యుంజయుడు - క్షమియించును జయమిచ్చును (2) ||ఓరన్నా||

చరనం 4
 
మహిమలు ఎన్నో చూపాడన్నా (చూపాడన్నా)
మార్గం తానే అన్నాడన్నా (అన్నాడన్నా)
మనిషిగ మారిన దేవుడేగా - మరణం పాపం తొలగించెను (2)     ||ఓరన్నా||

Oranna Oranna

Chorus

Dm
Oranna Oranna
         Gm   C
Yesuku Saati Vere Leranna Leranna
Gm       Dm
Yese Aa Daivam Chudanna Chudanna
Gm  Bb A     Dm
Yese Aa Daivam Chudanna
 
Verse 1
 
Dm           Gm
Cheritraloniki Vachadanna (Vachadanna)
     C       Dm
Pavithra Jeevam Techadanna (Techadanna)
     Gm     Dm       Bb A    Dm
Adviteeyudu Aadi Devudu - Aadarinchunu Aadukonunu (2)  ||Oranna||

Verse 2

Paramunu Vidichi Vachadanna (Vachadanna)
Narulalo Narudai Puttadanna (Puttadanna)
Parishudhudu Paavanudu - Preminchenu Pranamichenu (2)  ||Oranna||

Verse 3

Siluvalo Pranam Pettadanna (Pettadanna)
Maranam Gelichi Lechadanna (Lechadanna)
Mahima Prabhu Mruthyunjayudu - Kshamiyinchunu Jayamichunu (2)
                            ||Oranna||
Verse 4
 
Mahimalu Enno Chupadanna (Chupadanna)
Maargam Taane Annadanna (Annadanna)
Manishiga Maarina Devudega - Maranam Paapam Tolaginchenu (2)
                            ||Oranna||