వందనం

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
ఆకలితో నే అలమటించినప్పుడు
D G
అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు (2)

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో
D G
ఏ కొదువ లేక నను కాచుచుంటివి

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
కష్టాలెన్ని వచ్చినా – కరువులెన్ని కలిగినా
C G/B D G
నీ చేతి నీడ ఎప్పుడూ నను దాటిపోదు           

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

BRIDGE (X2)
Am G/B
తప్పిపోయినా త్రోవ మరచినా
C D
నీ కృప నన్ను విడచి వెళ్ళదు

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా
Em D/F# G D Em D C
నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

వాగ్దానము

Intro
A //// A //// A //// A ////

VERSE 1
A
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా
A
నాతో ఉన్నవాడా
A
ఇచ్చిన మాటా తప్పనివాడా
A
స్థిరపరచువాడా

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A ////
నిరంతరము
A ///// A///// A////

VERSE 2
A
నీ కార్యములు సంపూర్ణము
D E A
పరిపూర్ణము
A
నీ వాక్యములు జీవమునిచ్చును
D E
నెమ్మదినిచ్చును

CHORUS (X2)
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

INSTRUMENTAL TAG (X3)
D A/C#
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓ ఓ ఓ...

TAG (X4)
D A/C#
నీ చిత్తమే జరుగును
D A/C#
నీ సన్నిధే జయమిచ్చును

BRIDGE (X2)
F#m D A E
అనుదినము నీ వాగ్దానములో
F#m D A E
నే నడిచెదను

CHORUS
F#m A E F#m A E
భయడను నిలిచెదను
F#m D A E
నీ వాగ్దానము ధృడపరచును
F#m D A E
నిరంతరము
F#m D A E
నిరంతరము

Strumming: D D D U D U

యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U

రండి యెహోవాను గూర్చి

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము (2)
Cm        Bb  Ab    Cm
ఆయనే మన పోషకుడు - నమ్మదగిన దేవుడన్నీ (2)
Ab    Cm
నమ్మదగిన దేవుడనీ...     

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము
Cm       Bb        Cm   
ఆహా .. హల్లేలూయా ఆహా .. హల్లేలూయా (2)

Cm       Bb        Cm
కష్టనష్టము లెన్నున్నా - పొంగు సాగరలెదురైనా (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
ఆయనే మన ఆశ్రయం - ఇరుకులో ఇబ్బందులలో (2)
Ab    Cm
ఇరుకులో ఇబ్బందులలో...                ||రండి||

Cm          Bb      Cm
విరిగి నలగిన హృదయముతో - దేవ దేవుని సన్నిధిలో (2)
Cm     Bb    Ab       Cm 
అనిశము ప్రార్ధించినా - కలుగు యీవులు మనకెన్నో (2)
Ab      Cm
కలుగు యీవులు మనకెన్నో...               ||రండి||

Cm       Bb      Cm 
త్రోవ తప్పిన వారలను - చేరదీసే నాధుడనీ (2)
Cm     Bb      Ab     Cm 
నీతి సూర్యుండాయనేయని - నిత్యము స్తుతి చేయుదము (2)
Ab     Cm
నిత్యము స్తుతి చేయుదము...               ||రండి||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

జీవనదిని నా హృదయములో

D   A   D     G  C    D A  D
జీవనదిని నా హృదయములో - ప్రవహింప చేయుమయా (2)

D       G      C    G    D
శరీర క్రియలన్నియూ - నాలో నశియింప చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D        G   C    G    D
బలహీన సమయములో - నీ బలము ప్రసాదించుము (2)   ||జీవ నదిని||

D        G      C   G    D
ఎండిన ఎముకలన్నియూ - తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)  ||జీవ నదిని||

D       G     C    G    D
ఆత్మీయ వరములతో - నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D       G     C    G   D
హల్లెలూయా ఆమెన్ - ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)    ||జీవ నదిని||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

C                Em
ఓ యేసు నీ ప్రేమ - ఎంతో మహానీయము
F    C       G      C   
ఆకాశ తార పర్వత సముద్రములకన్న గొప్పది (2)   ||ఓ యేసు||

C      Am  F        C
ఆగమ్య ఆనందమే - హృదయము నిండెను
C      Am  F     C
ప్రభుని కార్యములు - గంభీరమైనవి
F      C        
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
G       C
స్తుతికి యోగ్యములు (2)             ||ఓ యేసు||

C        Am  F     C
సంకట సమయములో - సాగలేకున్నాను 
C       Am  F        C
దయచూపు నా మీదా - అని నేను మెరపెట్టగా
F      C         
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
G       C
తోడునుందునంటివి (2)             ||ఓ యేసు||

C     Am  F        C
మరణాందకారపు - లోయనే సంచరించిన 
C    Am  F    C
నిరంతరమేసు - నాదు కాపరివై
F       C        
కరమునిచ్చి నన్ను గాయుచు నడుపు
G     C
కరణగల ప్రభువు (2)              ||ఓ యేసు||

C       Am  F        C
కొదువలెన్ని యున్నా - భయపడను నేనెప్పుడు
C      Am  F      C
పచ్చిక బయలులో - పరుండ జేయును
F       C        
భోజనజలములతో తృప్తి పరచు 
G       C
నాతో నుండునేసు (2)              ||ఓ యేసు||

C      Am  F      C
దేవుని గృహములో - సదా స్తుతించెదనూ
C         Am  F      C
సంపూర్ణ హృదయముతో - సదా భజించెదనూ
F     C        
స్తుతి ప్రశంసలకు యోగ్యుడేసు
G       C
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)             ||ఓ యేసు||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

నీ ప్రేమా నీ కరుణా

Em    D     C     Am  Em
నీ ప్రేమా నీ కరుణా - చాలునయా నా జీవితానా
Em    D      C    Am  Em
మరి దేనినీ ఆశించనూ - నే కోరను ఈ జాగానా     ||నీ ప్రేమా||
Em       D    Em
చాలయ్య చాలీ - దీవెనలు చాలు 
C        Bm    Em
మేలయ్య మేలు - నీ సన్నిధి మేలు         ||చాలయ్య||

Em       D   Em
గురిలేని నన్ను - గుర్తించినావే
C        Bm   Em
ఎనలేని ప్రేమను - చూపించినావే
Em       D    Em 
వెలలేని నాకు - విలువిచ్చినావే
C        Bm    Em
విలువైన పాత్రగా - నను మార్చినావే         ||నీ ప్రేమా||

Em      D  Em
చేజారిన నాకై - చేజాచినావే
C           Bm  Em
చెదరిన నా బ్రతుకును - చేరదీసినావే
Em        D    Em 
చెరనుండి నన్ను - విడిపించినావే
C         Bm  Em
చెరగని నీ ప్రేమకు - సాక్షిగా మార్చావే        ||నీ ప్రేమా||

Em         D    Em
నరకపు పొలిమేరలో - నను కనుగొన్నావే
C          Bm  Em
కల్వరిలో ప్రాణమిచ్చి - నను కొన్నావే
Em         D    Em 
నీప్రేమను ప్రకటింప - నను ఎన్నుకొన్నావే
C       Bm    Em
నీ కుమారునిగా - నను మార్చినావే          ||నీ ప్రేమా||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

F#m       D   E  F#m
ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ
       E        D    E   C# F#m
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2) ||ఆశ్చర్యమైన|| 
          
F#m   E   F#m     D   E   F#m
పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ (2)
   A    E    D       E  F#m
నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే (2)    ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E    F#m      D   E   F#m
పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ (2)
  A    E    D       E   F#m
నాకై మరణించి జీవమిచ్చి జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే (2)   ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m   E    F#m     D   E   F#m
శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ (2)
  A   E    D      E  F#m
విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడూ యెడబాయదు (2)         ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E   F#m     D   E   F#m
నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ (2)
  A   E    D    E    F#m
నాకై పరుగెత్తి కౌగలించి ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే (2)     ||ఆశ్చర్యమైన||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)

తర తరాలలో

Em 
తర తరాలలో యుగ యుగాలలో జగ జగాలలో
Em   D   C    Em
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
  Em     D     C    Em
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

Em   D  C   Em      D   C  Em 
భూమిని పుట్టించకమునుపు - లోకము పునాది లేనపుడు   ||దేవుడు||

Em  D  C  Em     D   C  Em
సృష్టికి శిల్పకారుడు - జగతికి ఆదిసంభూతుడు       ||దేవుడు||
Em   D  C  Em     D   C  Em
తండ్రి కుమార ఆత్మయు - ఒకడైయున్న రూపము     ||దేవుడు||

Strumming: D D U D U D U D

యెహోవా యీరే

     C       Em    Am  F   G
యెహోవా యీరే నను చూసేవాడ - నీవండుటయే చాలు 
     C      Em    Am   F     G
యెహోవా రాఫా స్వస్థ ప్రధాత - నీ గాయమే బాగు చేయున్
     Am      Em     F  G    C
యెహోవా షమ్మ తోడుండువాడా - నా అక్కరలన్ని తీర్చున్
  Dm   G  Em    Am   F    G  C
నా వెంటె నీవు తోడుంటే చాలు - నీవుంటె చాలు నాకు (2)

     C      Em   Am   F  G
యెహోవా ఎలోహీం నా సృష్టికర్త - నీ వాక్కుయే ఈ శృష్టి
     C      Em     Am  F  G
యెహోవా ఎల్యోన్ మహోన్నతుడ - నీకు సాటి లేరెవరు
    Am      Em    F   G  C
యెహోవా షాలోం శాంతి ప్రధాత - నా హృదిలోనికి రమ్ము
  Dm   G  Em    Am   F    G  C
నా వెంటె నీవు తోడుంటే చాలు - నీవుంటె చాలు నాకు (2)

     C        Em      Am  F  G
యెహోవా ఎల్ షద్దాయ్ బహు శక్తిమంతుడ - నా బలమే నీవు కదా
    C      Em    Am   F G
యెహోవా రోహి నా మంచి కాపరి - నీ కరునతో కాపాడు
    Am       Em    F    G  C
యెహోవా నిస్సీ జయమిచ్చు దేవా - నా అభయము నీవే ప్రభు
  Dm   G  Em    Am   F    G  C
నా వెంటె నీవు తోడుంటే చాలు - నీవుంటె చాలు నాకు (2)

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Note that the song in the video is in key of E)