నిను చూడని క్షణము

నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము 
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

నీదు స్వరము వినకనె నేను – నిను విడచి తిరిగితి నేను
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపోయితి (2)
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో     

నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
నను వీడని కరుణ - మరువలేనయా యేసయ్యా  

నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
నీ వెలుగు లోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
నీతోనే నా బ్రతుకు సాగింతును – యేసయ్యా 
    
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా (3)

YouTube Link

నిను చూడని క్షణము

Em    G D  Em       G D Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B  Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em     Bm    Em      Bm   Em
నీదు స్వరము వినకనె నేను – నిను విడచి తిరిగితి నేను
Em     C  Am D      C Eb Em 
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపోయితి (2)
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో     

Em      Bm Em          Bm Em
నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
Em    G     C     Em Eb Em 
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
Em    G D Em        G  D Em   
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em   C B Am      Em  B  Em
నను వీడని కరుణ - మరువలేనయా యేసయ్యా  

Em    G D  Em      G   Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em      Bm  Em        Bm  Em
నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em    G    C      Em Eb Em 
నీ వెలుగు లోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
Em    G D  Em      G D  Em 
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
Em  C B  Am    Em  B  Em
నీతోనే నా బ్రతుకు సాగింతును – యేసయ్యా 
    
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em    
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా (3)

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 to play in the original key)

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది   
నిజము దీనిని నమ్ము - ఇది భువి అందించలేనిది
ఎన్నడెన్నడు మారనిది - నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది - నా యేసుని నిత్య ప్రేమ    ||ప్రేమ||

తల్లిదండ్రుల ప్రేమ - నీడ వలె గతియించును
కన్నబిడ్డల ప్రేమ - కలలా కరిగిపోవును        ||ఎన్నడెన్నడు||

భార్యా భర్తల మధ్య - వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
వాడిపోయి రాలును త్వరలో - మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

బంధుమిత్రులయందు - వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
నూనె ఉన్నంత కాలమే - వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును  ||ఎన్నడెన్నడు||

ధరణిలోన ప్రేమలన్నియు - స్థిరము కావు తరిగిపోవును
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా - కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

YouTube Link

Prema Yesuni Prema

Prema Yesuni Prema - Adi Evvaru Koluvalenidi
Nijamu Deenini Nammu - Idi Bhuvi Andinchalenidi
Ennadennadu Maaranidi -Naa Yesuni Divya Prema
Ennadennadu Veedanidi -Naa Yesuni Nithya Prema       ||Prema||

Thallithandrula Prema - Needa Vale Gathiyinchunu
Kanna Biddala Prema - Kalalaa Karigipovunu          ||Ennadennadu||

Bhaaryaa Bharthala Madhya - Vikasinchina Prema Pushpamu
Vaadipoyi Raalunu Thvaralo - Modulaa Migilipovunu     ||Ennadennadu||

Bandhu Mithrulayandu - Veluguchunna Prema Deepamu
Noone Unnantha Kaalame - Velugunichchi Aaripovunu       ||Ennadennadu||

Dharalona Premalanniyu - Sthiramu Kaavu Tharigipovunu
Kreesthu Yesu Kalvari Premaa - Kadavaraku Aadarinchunu  ||Ennadennadu||

YouTube Link

Prema Yesuni Prema

D        A    G        D
Prema Yesuni Prema - Adi Evvaru Koluvalenidi
  Bm      Em    G         D
Nijamu Deenini Nammu - Idi Bhuvi Andinchalenidi
D         Bm   A   F#m   G
Ennadennadu Maaranidi -Naa Yesuni Divya Prema
          A       Bm    D 
Ennadennadu Veedanidi -Naa Yesuni Nithya Prema       ||Prema||

D         Bm  A     F#m    G
Thallithandrula Prema - Needa Vale Gathiyinchunu
         A      Bm    D 
Kanna Biddala Prema - Kalalaa Karigipovunu          ||Ennadennadu||

D       Bm  A    F#m   G
Bhaaryaa Bharthala Madhya - Vikasinchina Prema Pushpamu
         A      Bm    D 
Vaadipoyi Raalunu Thvaralo - Modulaa Migilipovunu     ||Ennadennadu||

D         Bm  A      F#m    G
Bandhu Mithrulayandu - Veluguchunna Prema Deepamu
          A         Bm   D 
Noone Unnantha Kaalame - Velugunichchi Aaripovunu       ||Ennadennadu||

D          Bm  A       F#m    G
Dharalona Premalanniyu - Sthiramu Kaavu Tharigipovunu
             A        Bm    D 
Kreesthu Yesu Kalvari Premaa - Kadavaraku Aadarinchunu  ||Ennadennadu||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ

D       A     G       D
ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
  Bm     Em     G        D    
నిజము దీనిని నమ్ము - ఇది భువి అందించలేనిది
D        Bm    A   F#m   G
ఎన్నడెన్నడు మారనిది - నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
         A       Bm   D   
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది - నా యేసుని నిత్య ప్రేమ    ||ప్రేమ||

D       Bm  A    F#m   G
తల్లిదండ్రుల ప్రేమ - నీడ వలె గతియించును
      A     Bm   D 
కన్నబిడ్డల ప్రేమ - కలలా కరిగిపోవును        ||ఎన్నడెన్నడు||

D       Bm  A    F#m    G
భార్యా భర్తల మధ్య - వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
           A      Bm    D 
వాడిపోయి రాలును త్వరలో - మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

D        Bm  A      F#m   G
బంధుమిత్రులయందు - వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
         A        Bm   D 
నూనె ఉన్నంత కాలమే - వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును  ||ఎన్నడెన్నడు||

D         Bm  A     F#m   G
ధరణిలోన ప్రేమలన్నియు - స్థిరము కావు తరిగిపోవును
          A       Bm   D 
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా - కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

Strumming: D D U D U

YouTube Link