ప్రేమ యేసుని ప్రేమ

D       A     G       D
ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
  Bm     Em     G        D    
నిజము దీనిని నమ్ము - ఇది భువి అందించలేనిది
D        Bm    A   F#m   G
ఎన్నడెన్నడు మారనిది - నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
         A       Bm   D   
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది - నా యేసుని నిత్య ప్రేమ    ||ప్రేమ||

D       Bm  A    F#m   G
తల్లిదండ్రుల ప్రేమ - నీడ వలె గతియించును
      A     Bm   D 
కన్నబిడ్డల ప్రేమ - కలలా కరిగిపోవును        ||ఎన్నడెన్నడు||

D       Bm  A    F#m    G
భార్యా భర్తల మధ్య - వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
           A      Bm    D 
వాడిపోయి రాలును త్వరలో - మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

D        Bm  A      F#m   G
బంధుమిత్రులయందు - వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
         A        Bm   D 
నూనె ఉన్నంత కాలమే - వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును  ||ఎన్నడెన్నడు||

D         Bm  A     F#m   G
ధరణిలోన ప్రేమలన్నియు - స్థిరము కావు తరిగిపోవును
          A       Bm   D 
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా - కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s