కృపలను తలంచుచూ

కృపలను తలంచుచూ (2)
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని - కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)  
 		
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో (2) 
నింగిని చీల్చి - వర్షము పంపి 
నింపెను నా హృదయం యేసు - నింపెను నా హృదయం (2) ||కృపలను||

రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను (2)  	
నాకు విరోధమై - వర్ధిల్లదుయని 
చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభు - చెప్పిన మాట సత్యం (2)   ||కృపలను||
 
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ.. ఆ.. నాకెంతొ ఆనందమే (2)  	
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం 
ఆనందమానందమే ఆమేన్ - ఆనందమానందమే (2)     ||కృపలను||

మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను (2) 	
ముట్టునని సెల - విచ్చిన దేవుడు 
కాచెను కలకాలం నన్ను - కాచెను కలకాలం (2)      ||కృపలను||

YouTube Link

Krupalanu Talanchuchu

Krupalanu Talanchuchu (2)
Ayushkaalamantha Prabhuni - Krutagnatato Stutintun (2)
	
Kanneeti Loyalalo - Ne Krungina Velalalo (2)
Ningini Cheelchi Varshamu Pamnpi 
Ninpenu Naa Hrudayam Yesu - Ninpenu Naa Hrudayam (2)  ||Krupalanu||

Roopinpabaduchunna - Ye Aayudhamundinanu (2)			  
Naaku Virodhamai Vardhilladu Yani 
Cheppina Maata Satyam Prabhu - Cheppina Maata Satyam (2) ||Krupalanu||

Hallelujah Amen - Aa Aa Naakento Anandame Aa Aa (2)
Seeyon Nivasam - Naakento Anandam 
Ananda Maanandame Amen - Ananda Maanandame        ||Krupalanu||
				 
Mimmu Muttina Vaadu - Naa Kanti Paapanu (2)
Muttunani Selavichchina Devudu 
Kaachenu Kala Kaalam Nannu - Kaachenu Kala Kaalam (2)  ||Krupalanu||

YouTube Link
https://youtu.be/C_WQ6T7ayoA

కృపలను తలంచుచూ

Em	D 
కృపలను తలంచుచూ (2)
Em  C	   G	     D	     Em
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని - కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)  
 
Em		 D		
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో (2)  
Em      D	
నింగిని చీల్చి - వర్షము పంపి 
G    C    D      G    C    Em
నింపెను నా హృదయం యేసు - నింపెను నా హృదయం (2) ||కృపలను||

Em		  D	
రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను (2)  
Em	    D	
నాకు విరోధమై - వర్ధిల్లదుయని 
G   C   D      G   C   Em
చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభు - చెప్పిన మాట సత్యం (2)   ||కృపలను||

Em		  D	 
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ.. ఆ.. నాకెంతొ ఆనందమే (2)  
Em		 D	
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం 
G   C   D     G   C   Em
ఆనందమానందమే ఆమేన్ - ఆనందమానందమే (2)     ||కృపలను||

Em		   D	
మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను (2) 
Em	    D	
ముట్టునని సెల - విచ్చిన దేవుడు 
G   C  D      G   C  Em
కాచెను కలకాలం నన్ను - కాచెను కలకాలం (2)      ||కృపలను||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Krupalanu Talanchuchu

Em	 D    		   
Krupalanu Talanchuchu (2)
Em C	   G	      D	        Em
Ayushkaalamantha Prabhuni - Krutagnatato Stutintun (2)

Em		  D		
Kanneeti Loyalalo - Ne Krungina Velalalo (2)		
Em		 D					
Ningini Cheelchi Varshamu Pamnpi 
G    C     D     G    C     Em
Ninpenu Naa Hrudayam Yesu - Ninpenu Naa Hrudayam (2)  ||Krupalanu||

Em		   D
Roopinpabaduchunna - Ye Aayudhamundinanu 		
Em		 D			  
Naaku Virodhamai Vardhilladu Yani 
G    C      D     G    C     Em
Cheppina Maata Satyam Prabhu - Cheppina Maata Satyam (2) ||Krupalanu||

Em		 D
Hallelujah Amen - Aa Aa Naakento Anandame Aa Aa (2)
Em	     D					
Seeyon Nivasam - Naakento Anandam 
G   C    D     G   C    Em
Ananda Maanandame Amen - Ananda Maanandame        ||Krupalanu||
				 
Em          D
Mimmu Muttina Vaadu - Naa Kanti Paapanu (2)			
Em      D 			  		
Muttunani Selavichchina Devudu 
G    C     D     G    C     Em
Kaachenu Kala Kaalam Nannu - Kaachenu Kala Kaalam (2)  ||Krupalanu||

Strumming: D D U D U D U				

YouTube Link
https://youtu.be/C_WQ6T7ayoA

Melulu Nee Melulu

Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya (2)
Naa Pranamunnantha Varaku - Vidachi Polenayya
Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya

Kondalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa
Shramalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Vidachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa (2)
Kondalalo Unnanu Nanu - Marachi Poledayya 
Shramalalo Unnanu Nanu - Vidachi Poledayya    
Needi Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya Yesayya 
Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya

Agnilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Jalamulalo Vellina Aa.. Aa.. Aa - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
Agnilo Unnanu Nanu - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Jalamulalo Vellina Nanu - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
Needi Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya Yesayya
Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya 

Chikatilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Dukhamulo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Snehithudainavayya Aa.. Aa.. Aa
Chikatilo Unnanu Nanu - Marachipoledayya
Dukhamulo Unnanu Manchi - Snehithudainavayya
Needi Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya Yesayya
Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya

YouTube Link

మేలులు నీ మేలులు

మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా (2)
నా ప్రాణమున్నంత వరకు - విడచి పోలేనాయ్యా
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా

కొండలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
శ్రమలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - విడిచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
కొండలలో ఉన్ననూ నను - మరచి పోలేదయ్యా
శ్రమలలో ఉన్ననూ నను - విడిచి పోలేదయ్యా
నీది గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా
గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా

అగ్నిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - కాలిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
జలములలో వెళ్ళినా ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మునిగిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
అగ్నిలో ఉన్ననూ నను - కాలిపోలేదయ్యా
జలములలో వెళ్ళినా నను - మునిగిపోలేదయ్యా
నీది పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా
పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా

చీకటిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరిచిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
దుఃఖములో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - స్నేహితుడైనావయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
చీకటిలో ఉన్ననూ నను - మరిచిపోలేదయ్యా
దుఃఖములో ఉన్ననూ మంచి - స్నేహితుడైనావయ్యా
నీది ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా
ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా

YouTube Link

నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా

నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
ఒకవేళ ఉందంటే నీవిచ్చనదే ప్రభువా
నీదే నీదే బ్రతుకంతా నీదే (2)        ||నాదంటూ||

నాకు ఉన్న సామర్ధ్యం - నాకు ఉన్న సౌకర్యం
నాకు ఉన్న సౌభాగ్యం - నాకు ఉన్న సంతానం  
ఆరగించే ఆహారం - అనుభవించే ఆరోగ్యం (2)
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

నాకు ఉన్న ఈ బలం - నాకు ఉన్న ఈ పొలం
త్రాగుచున్న ఈ జలం - నిలువ నీడ ఈ గృహం
నిలచియున్న ఈ స్థలం - బ్రతుకుచున్న ప్రతి క్షణం (2)
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

YouTube Link (Note the video song is in a key of C)

మేలులు నీ మేలులు

Em    D     C      Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా (2)
  G  Am-B   D   C     Em 
నా ప్రాణమున్నంత వరకు - విడచి పోలేనాయ్యా
Em    D    C     Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా

Em      G         D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G          D     Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - విడిచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em      G     D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ నను - మరచి పోలేదయ్యా
Em      G     D      Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ నను - విడిచి పోలేదయ్యా
  G      D       Bm     Em 
నీది గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా
G      D       Bm     Em 
గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా

Em     G         D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - కాలిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G         D      Em
జలములలో వెళ్ళినా ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మునిగిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em     G     D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ నను - కాలిపోలేదయ్యా
Em      G     D     Em
జలములలో వెళ్ళినా నను - మునిగిపోలేదయ్యా
  G      D        Bm      Em 
నీది పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా
G      D       Bm      Em 
పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా

Em      G         D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరిచిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em       G          D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - స్నేహితుడైనావయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em     G     D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ నను - మరిచిపోలేదయ్యా
Em       G      D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ మంచి - స్నేహితుడైనావయ్యా
  G       D       Bm      Em 
నీది ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా
G       D       Bm      Em 
ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా

Strumming: D D U D U D U D D

YouTube Link

Melulu Nee Melulu

Em     D    C      Em
Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya (2)
  G  Am-B    D   C       Em  
Naa Pranamunnantha Varaku - Vidachi Polenayya
Em     D    C      Em
Melulu Nee Melulu - Marachipolenayya

Em      G         D       Em
Kondalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa
Em       G         D       Em
Shramalalo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Vidachi Poledayya Aa.. Aa.. Aa (2)
Em      G     D       Em
Kondalalo Unnanu Nanu - Marachi Poledayya 
Em       G     D       Em
Shramalalo Unnanu Nanu - Vidachi Poledayya 
   G        D       Bm        Em      
Needi Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya Yesayya 
G        D       Bm        Em
Gorrepilla Manasayya Yesayya - Gorrepilla Manasayya

Em     G         D     Em
Agnilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Em       G         D      Em
Jalamulalo Vellina Aa.. Aa.. Aa - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
Em     G     D     Em
Agnilo Unnanu Nanu - Kaalipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Em       G     D      Em
Jalamulalo Vellina Nanu - Munigipoledayya Aa.. Aa.. Aa 
   G       D       Bm       Em 
Needi Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya Yesayya
G       D       Bm       Em 
Pavurapu Manasayya Yesayya - Pavurapu Manasayya 

Em      G         D      Em
Chikatilo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Marachipoledayya Aa.. Aa.. Aa
Em      G         D       Em
Dukhamulo Unnanu Aa.. Aa.. Aa - Snehithudainavayya Aa.. Aa.. Aa
Em      G     D      Em
Chikatilo Unnanu Nanu - Marachipoledayya
Em      G      D       Em
Dukhamulo Unnanu Manchi - Snehithudainavayya
   G        D       Bm       Em 
Needi Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya Yesayya
G        D       Bm       Em 
Preminche Manasayya Yesayya - Preminche Manasayya

Strumming: D D U D U D U D D

YouTube Link

నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా

I play this song in key of F. You can Capo 3 and use the below chords

D     G  A   D
నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
D    G    A      D
ఒకవేళ ఉందంటే నీవిచ్చనదే ప్రభువా
 G  Bm   A   D
నీదే నీదే బ్రతుకంతా నీదే (2)        ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న సామర్ధ్యం - నాకు ఉన్న సౌకర్యం
A     D     A     D
నాకు ఉన్న సౌభాగ్యం - నాకు ఉన్న సంతానం  
D    A  D  D      A  D
ఆరగించే ఆహారం - అనుభవించే ఆరోగ్యం (2)
D   A   D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న ఈ బలం - నాకు ఉన్న ఈ పొలం
A     D     A     D
త్రాగుచున్న ఈ జలం - నిలువ నీడ ఈ గృహం
D      A  D   D      A   D
నిలచియున్న ఈ స్థలం - బ్రతుకుచున్న ప్రతి క్షణం (2)
D   A  D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

Strumming: D U D D U

YouTube Link (Note the video song is in a key of C)