సిల్వలో నాకై కార్చెను

పల్లవి

సిల్వలో నాకై కార్చెను - యేసు రక్తము (2)
శిలనైన నన్ను మార్చెను - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2) 
అమూల్యమైన రక్తము - యేసు రక్తము (2)                  

చరనం 1
 
సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో - యేసు రక్తము (2)
సంధి చేసి చేర్చును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
ఐక్య పరచును తండ్రితో - యేసు రక్తము (2)                  
 
చరనం 2

సమాధాన పరచును - యేసు రక్తము (2)
సమస్యలన్ని తీర్చును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
సంపూర్ణ శాంతి నిచ్చును - యేసు రక్తము (2)                 
 
చరనం 3
 
నీతి మంతులుగా చేయును - యేసు రక్తము (2)
దుర్నీతి నంత బాపును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
నిభందన నిలుపును రక్తము - యేసు రక్తము (2)              
 
చరనం 4
 
రోగములను బాపును - యేసు రక్తము (2)
దురాత్మల పారద్రోలును  - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
శక్తి బలము నిచ్చును  - యేసు రక్తము (2)

Silvalo Naakai Kaarchenu

Chorus

Silvalo Nakai Karchenu - Yesu Rakthamu (2)
Silanaina Nannu Marchenu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Amulyamaina Rakthamu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 1
 
Samakurchu Nannu Thandritho - Yesu Rakthamu (2)
Sandhichesi Cherchunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Aikyaparachunu Thandritho - Yesu Rakthamu(2)

Verse 2

Samadhana Parachunu - Yesu Rakthamu (2)
Samasyalanni Teerchunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Sampoorna Shanthi Nichunu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 3

Neethimanthuluga Cheyunu - Yesu Rakthamu (2)
Dhurneethinantha Bapunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Nibhandana Nilupunu Rakthamu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 4
 
Rogamulanu Bapunu - Yesu Rakthamu (2)
Dhurathmala Paradhrolunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Shakti Balamu Nichunu - Yesu Rakthamu (2)

సిల్వలో నాకై కార్చెను

Since we entered into lent season, I am posting the chords for one
of my favorite lent songs. This is version 1, with the Capo on 4th
fret. I will post version 2 in C#m soon.
 
పల్లవి

Am   G    F  G Am
సిల్వలో నాకై కార్చెను - యేసు రక్తము (2)
Am    E  Am F  G Am 
శిలనైన నన్ను మార్చెను - యేసు రక్తము (2)
Am F E    Am F E
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
Am    E   F  G Am    
అమూల్యమైన రక్తము - యేసు రక్తము (2)                  

చరనం 1
 
సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో - యేసు రక్తము (2)
సంధి చేసి చేర్చును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
ఐక్య పరచును తండ్రితో - యేసు రక్తము (2)                  
 
చరనం 2

సమాధాన పరచును - యేసు రక్తము (2)
సమస్యలన్ని తీర్చును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
సంపూర్ణ శాంతి నిచ్చును - యేసు రక్తము (2)                 
 
చరనం 3
 
నీతి మంతులుగా చేయును - యేసు రక్తము (2)
దుర్నీతి నంత బాపును - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
నిభందన నిలుపును రక్తము - యేసు రక్తము (2)              
 
చరనం 4
 
రోగములను బాపును - యేసు రక్తము (2)
దురాత్మల పారద్రోలును  - యేసు రక్తము (2)
యేసు రక్తము - ప్రభు యేసు రక్తము (2)
శక్తి బలము నిచ్చును  - యేసు రక్తము (2)

Silvalo Naakai Kaarchenu

Since we entered into lent season, I am posting the chords for one
of my favorite lent songs. This is version 1, with the Capo on 4th
fret. I will post version 2 in C#m soon.

Chorus

Am     G      F  G   Am
Silvalo Nakai Karchenu - Yesu Rakthamu (2)
Am       E   Am  F  G   Am
Silanaina Nannu Marchenu - Yesu Rakthamu (2)
Am  F   E     Am  F   E
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
 Am     E     F  G   Am
Amulyamaina Rakthamu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 1
 
Samakurchu Nannu Thandritho - Yesu Rakthamu (2)
Sandhichesi Cherchunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Aikyaparachunu Thandritho - Yesu Rakthamu(2)

Verse 2

Samadhana Parachunu - Yesu Rakthamu (2)
Samasyalanni Teerchunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Sampoorna Shanthi Nichunu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 3

Neethimanthuluga Cheyunu - Yesu Rakthamu (2)
Dhurneethinantha Bapunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Nibhandana Nilupunu Rakthamu - Yesu Rakthamu (2)

Verse 4
 
Rogamulanu Bapunu - Yesu Rakthamu (2)
Dhurathmala Paradhrolunu - Yesu Rakthamu (2)
Yesu Rakthamu - Prabhu Yesu Rakthamu (2)
Shakti Balamu Nichunu - Yesu Rakthamu (2)