బలవంతుడ

Here are the chords for the song Balavanthuda from the 
"Sounds of The Nations (SOTN)"

Intro: C#m G#m E B (2)

E  F#m   G#m B
శుద్ధుడ ఘనుడ - రక్షకుడ
 E  F#m   G#m B
నా కాపరి నీవే - నా దేవుడ      ||శుద్ధుడ||

C#m G#m  E    B
శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
 F#m  C#m E B F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ

E  F#m  G#m   B
హర్షింతును  - నిన్నారాధింతును
E   F#m  G#m  B
స్తుతియింతును - నే కీర్తింతును      ||హర్షింతు|| 

C#m G#m  E    B
శక్తిలేని నాకు - బలమిచ్చువాడ
 F#m  C#m E B  F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ

 A   C#m  B
రక్షన - అధారం  నీవే
   A   C#m B
విమోచన - నీవే యేసయ్యా
 F#m  C#m E B  F#m  C#m E B
నా స్నేహితుడ  -  బలవంతుడ    (2)

4 thoughts on “బలవంతుడ

 1. Hi Vijay,

  Here are the lyrics of the song.

  Yesu Naamam – Sundara Naamam
  Yesu Naamam – Madhuram Madhuram
  Junti Tenela – Kante Madhuram

  Paapamulanu – Kshaminchu Naamam
  Shaapamulanu – Tolaginchu Naamam
  Swasthaprachunu – Yesu Naamam
  Anni Naamamulakanna – Pai Naamamu
  Ninna Nedu Ekareethiga – Unna Naamamu (2)

  Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (2) —- Repeat from the top

  Advitheeya Naamam – Athishaya Naamam
  Aradhinchu Naamam – Arbhatinchu Naamam (4)

  Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (4)

  Blessings,
  Vijay

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s