ఇదే దినం (This is the Day)

D
ఇదే దినం - ఇదే దినం
  A
ప్రభు చేసినది - ప్రభు చేసినది
D
ఉత్సాహించి - ఉత్సాహించి
  D
స్తుతి పాడెదము - స్తుతి పాడెదము
G      D
ఇదే దినం - ప్రభు చేసినది
G      D
ఉత్సాహించి - స్తుతి పాడెదము
D
ఇదే దినం - ఇదే దినం
  D/A-A-D
ప్రభు చేసినది

Ide Dinam (This is the Day)

D
Ide Dinam - Ide Dinam
    A
Prabhu Chesinadi - Prabhu Chesinadi
A
Utsahinchi - Utsahinchi
    D
Sthuthi Paadedhamu - Sthuthi Paadedhamu 
G         D
Ide Dinam - Prabhu Chesinadi
G          D
Utsahinchi - Sthuthi Paadedhamu
D
Ide Dinam - Ide Dinam
    D/A A D
Prabhu Chesinadi

Slash Chord 
D/A --> X00232