ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త

Intro: F#m C#m D E

 A      F#m
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
 A       D  E
నిత్యుడగు తండ్రి - బలవంతుడు
 A        F#m
లోకాన్ని ప్రేమించి - తన ప్రాణమునర్పించి
 A      D  E
తిరిగి లేచిన - పునరుధ్ధానుడు
 D     C#m    Bm  A 
రండి మన హృదయాలను - ఆయనకు అర్పించి
 D  C#m     D   A  E D   A 
ఆత్మతో సత్యముతోను - ఆరాధించెదము... ఆరాధించెదము 
 F#m C#m   D     E
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
 F#m   C#m     D    E
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
 F#m  C#m   D    E 
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
 F#m    C#m    D    E 
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

 A      F#m
సత్య స్వరూపి - సర్వాంతర్యామి
 A       D E
సర్వాధికారి - మంచి కాపరి
 A      F#m
వేలాధి సూర్యుల - కాంతిని మించిన
 A       D E
మహిమగలవాడు - మహాదేవుడు
 D     C#m   Bm    A 
రండి మనమందరము - ఉత్సహ గానములతో
 D  C#m   D   A  E  D   A 
ఆ దేవా దేవుని - ఆరాధించెదము... ఆరాధించెదము 
 F#m C#m   D     E
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
 F#m   C#m     D    E
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
 F#m  C#m   D    E 
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
 F#m    C#m    D    E 
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

Strumming: D D U D U D U D

Album: Rojantha
Singers: Ankitha and Krupa Kiran

Youtube Link

Ascharya Karudu, Alochana Kartha

Ascharya Karudu - Alochana Kartha
Nityudagu Thandri - Balavanthudu
Lokanni Preminchi - Thana Pranamunarpinchi
Thirigi Lechina - Punarudhanudu
Randi Mana Hrudayalanu - Ayanaku Arpinchi
Atmatho Satyamuthonu - Aradhinchedamu... Aradhinchedamu
Aradhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aradhana
Parishudhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
Rajulake Raraju - A Prabhuvune Poojinchedham
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah

Satya Swarupi - Sarvantharyami
Sarvadhikari - Manchi Kaapari
Veladhi Suryula - Kanthini Minchina
Mahimagalavadu - Maha Devudu
Randi Manamandharamu - Utsaha Ganamulatho
Aa Deva Devuni - Aradhinchedamu... Aradhinchedamu
Aradhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aradhana
Parishudhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
Rajulake Raraju - A Prabhuvune Poojinchedham  
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah

ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త

ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
నిత్యుడగు తండ్రి - బలవంతుడు
లోకాన్ని ప్రేమించి - తన ప్రాణమునర్పించి
తిరిగి లేచిన - పునరుధ్ధానుడు
రండి మన హృదయాలను - ఆయనకు అర్పించి
ఆత్మతో సత్యముతోను - ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము 
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

సత్య స్వరూపి - సర్వాంతర్యామి
సర్వాధికారి - మంచి కాపరి
వేలాధి సూర్యుల - కాంతిని మించిన
మహిమగలవాడు - మహాదేవుడు
రండి మనమందరము - ఉత్సహ గానములతో
ఆ దేవా దేవుని - ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము 
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా

Ascharya Karudu, Alochana Kartha

Intro: F#m C#m D E

 A         F#m
Ascharya Karudu - Alochana Kartha
 A           D   E
Nityudagu Thandri - Balavanthudu
 A            F#m 
Lokanni Preminchi - Thana Pranamunarpinchi
   A         D  E
Thirigi Lechina - Punarudhanudu
  D      C#m    Bm    A 
Randi Mana Hrudayalanu - Ayanaku Arpinchi
 D    C#m      D     A  E  D     A  
Atmatho Satyamuthonu - Aradhinchedamu... Aradhinchedamu
 F#m     C#m     D      E
Aradhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aradhana
  F#m      C#m        D      E 
Parishudhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
  F#m  C#m    D       E 
Rajulake Raraju - A Prabhuvune Poojinchedham
 F#m      C#m      D      E     
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah

 A        F#m 
Satya Swarupi - Sarvantharyami
 A          D  E 
Sarvadhikari - Manchi Kaapari
 A         F#m 
Veladhi Suryula - Kanthini Minchina
   A        D  E 
 Mahimagalavadu - Maha Devudu
  D      C#m   Bm     A  
Randi Manamandharamu - Utsaha Ganamulatho
  D   C#m   D     A  E D     A
Aa Deva Devuni - Aradhinchedamu... Aradhinchedamu
 F#m     C#m     D      E
Aradhana Aa..radhana - Yesayyake Ee Aradhana
  F#m      C#m        D      E 
Parishudhudu Pari..shuddhudu - Mana Devudu Athi Sreshtudu
  F#m  C#m    D       E 
Rajulake Raraju - A Prabhuvune Poojinchedham
 F#m      C#m      D      E     
Halleluah Halle..luah - Halle..luah Halle..lu..ah

Strumming: D D U D U D U D

Album: Rojantha
Singers: Ankitha and Krupa Kiran

Youtube Link