రమ్మానుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

పల్లవి

E     A  B    E
రమ్మానుచున్నాడు - నిన్ను ప్రభుయేసు
E     A     B      E
వాంచతో తన కరము చాపి - రమ్మానుచున్నాడు 

చరనం 1 

E       A  B       E
ఎటువంటి శ్రమలందును - ఆదరణ నీ కిచ్చునని 
E     A      B        E
గ్రహించి నీవు యేసునిచేరినా - హద్దులేని యింపునొందెదవు        ||రమ్మాను||

చరనం 2

E       A  B       E    
కన్నీరంతా తుడుచును - కనుపాపవలె కాపాడున్ 
E      A        B         E
కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చినను - కనికరించి నిన్ను కాపాడును   ||రమ్మాను||

చరనం 3 

E      A  B       E
సొమ్మసిల్లు వేలలో - బలమును నీ కిచ్చును 
E      A        B          E 
ఆయన నీ వెలుగు రక్షణ అయినందున - ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము  ||రమ్మాను|| 
చరనం 4 

E     A  B    E
సకల వ్యాధులను - స్వస్థపరచుటకు 
E     A        B         E
శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో - అందరికి తన కృపలనిచ్చున్    ||రమ్మాను||

Strumming - D D U D U