చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో

చేయి పట్టుకో - నా చేయి పట్టుకో
జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
యేసు నా చేయి పట్టుకో (2)          ||చేయి||

కృంగిన వేళ - ఓదార్పు నీవేగా
నను ధైర్యపరచు - నా తోడు నీవేగా (2)
మరువగలనా - నీ మధుర ప్రేమను (2)
యేసు నా జీవితాంతము (2)          ||చేయి||

లోక సంద్రము - నాపై ఎగసినా
విశ్వాస నావలో - కలవరమే రేగినా (2)
నిలువ గలనా - ఓ నిముషమైనను (2)
యేసు నా చేయి విడచినా (2)          ||చేయి||

YouTube Link

చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో

C        F    G
చేయి పట్టుకో - నా చేయి పట్టుకో
G       
జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
G    Em  G  C 
యేసు నా చేయి పట్టుకో
  G       
నే జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
G    Em  G  C 
యేసు నా చేయి పట్టుకో             ||చేయి||

C            Am
కృంగిన వేళ - ఓదార్పు నీవేగా
   F   G    F    C  
నను ధైర్యపరచు - నా తోడు నీవేగా (2)
    Am   F     G
మరువగలనా - నీ మధుర ప్రేమను (2)
     Dm   C   
యేసు నా జీవితాంతము 
G    Dm   C F G
యేసు నా జీవితాంతము...            ||చేయి||

C            Am
లోక సంద్రము - నాపై ఎగసినా
 F    G    F    C 
విశ్వాస నావలో - కలవరమే రేగినా (2)
     Am   F    G
నిలువ గలనా - ఓ నిముషమైనను (2)
     Dm    C   
యేసు నా చేయి విడచినా
G    Dm    C F G
యేసు నా చేయి విడచినా...         ||చేయి||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 if you want to play in the original key of D)