దుప్పి నీటి (As The Deer)

పల్లవి

C  G/B Am C/G F  G C
దుప్పి నీటి వాగు కొరకు ఆశించి నట్లుగా
C G/B Am  C/G F G   C
నీ కొరకే ప్రభువా నా ప్రాణము ఆశ పడుచున్నది
 
చరనం

Am    F C
నీవే నా బలము కేడేము
F Am  Dm  E
నీకే నా ఆత్మ నర్పింతున్
C G/B Am  C/G F G   C
నీ కొరకే ప్రభువా నా ప్రాణము ఆశ పడుచున్నది

Slash Chords

G/B --> X20003
C/G --> 332010