నా నీతి నీవే

As per request, here are the chords for Anil Kumar's song 
"Naa Neethi Neeve" from "Yese Raa Raju" Album

పల్లవి

Am          F   G   C     
నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే - నా దైవమా యేసయ్యా
Am            Dm  G   C
నా క్రియలు కాదు నీ కృపయే దేవా - నా ప్రాణమా యేసయ్యా
Am     Em     Am     C
నదులంత తైలం విస్తార బలులు - నీ కిచ్చినా చాలవయ్యా
Am    Em    Am    C   
నీ జీవితాన్నే నాకిచ్చినావు - నీకే నా జీవమయ్యా
Am      F     G       Am
హలెలూయా ఆమేన్‌ హలెలూయా - హలెలూయా ఆమేన్‌ హలెలూయా  ||నా నీతి||

చరనం 1

Am       E  F   G  C
నాదీన స్థితిని గమనించి నీవు - దాసునిగా వచ్చావుగా
Am       E  Dm   G  C
నా దోష శిక్ష భరియించినీవు - నను నీలో దాచావుగా
Am    E      C     D G
ఏమంత ప్రేమ నా మీద నీకు - నీ ప్రాణమిచ్చావుగా
Am   Em      F       G E
నీ రక్తమిచ్చి కొన్నావు నన్ను - యజమానుడవు నీవేగా    ||హలె||  

చరనం 2

Am        E    F   G  C    
నా ప్రియులే నన్ను వెలివేసి నపుడు - నీవు చేరదీసావుగా
Am       E   Dm  G   C
నా ప్రక్కనిలచి నను దైర్యపరచి - కన్నీరు తుడిచావుగా
Am    E      C     D G
నేనున్న నీకు భయమేలనంటు - ఓదార్పు నిచ్చావుగా
Am    Em      F      G E
చాలయ్యా దేవా నీక్రుపయే నాకు - బ్రతుకంతయు పండుగా    ||హలె||

చరనం 3

Am       E    F    G   C 
నా ఊభిలోన నే చిక్కి నపుడు - నీవు నన్ను చూసావుగా
Am       E   Dm  G  C 
నీ చేయి చాపి నను పైకి లేపి - నీవాక్కు నిచ్చావుగా 
Am     E        C     D  G
నా సంకటములు నా ఋణపు గిరులు - అన్నిటిని తీర్చావుగా
Am   Em     F      G  E
నీలోన నాకు నవ జీవమిచ్చి - నీ సాక్షిగా నిలిపావుగా      ||హలె||

Strumming: D D U D U

Naa Neethi Neeve

As per request, here are the chords for Anil Kumar's song "Naa 
Neethi Neeve" from "Yese Raa Raju" Album 

Chorus

Am                  F     G    C
Naa Neethi Neeve, Naa Khyathi Neeve - Naa Daivama Yesayya
Am                  Dm    G    C
Naa Kriyalu Kadu, Nee Krupaye Deva - Naa Pranama Yesayya
Am        Em        Am        C
Nadulanta Tailam Vistara Balulu - Neekichina Chalavayya
Am         Em     F       G  C
Nee Jeevitanne Naakichinavu - Neeke Naa Jeevamayya
Am       F      G       Am    
Halelujah Amen Halelujah - Halelujah Amen Halelujah (2) ||Naa||

Verse 1

Am               E    F     G   C
Naa Dheena Sthitini Gamanimchi Neevu - Daasuniga Vachavuga
Am               E    Dm     G    C
Naa Dhosha Shiksha Bhariyimchi Neevu - Nanu Neelo Dhachavuga
Am      E         C        D G
Emanta Prema Naa Meeda Neeku - Nee Pranamichavuga
Am       Em       F         G E
Nee Rakthamichi Konnavu Nannu - Yajamanudavu Neevega  ||Hale||

Verse 2

Am             E    F     G    C
Naa Priyule Nannu Velivesinapudu - Neevu Cheradeesavuga
Am              E     Dm    G     C   
Naa Prakkanilichi Nanu Dhairyaparachi - Kanneeru Thudichavuga
Am      E        C      D G
Nenunna Neeku Bhayamelanantu - Odarpunichavuga
Am        Em       F         G E
Chalayya Deva Nee Krupaye Naaku - Bratukantayu Panduga  ||Hale||

Verse 3
Am          E    F      G   C  
Naa Oobilona Ne Chikkinapudu - Neevu Nannu Chusavuga
Am             E   Dm     G   C       
Nee Cheyi Chaapi Nanu Paikilepi - Nee Vaakkunichavuga
Am       E         C        D  G
Naa Sankatamulu Naa Runapugirulu - Annitini Teerchavuga
Am      Em        F           G E
Neelona Naaku Navajeevamichi - Nee Saakshiga Nilipavuga  ||Hale||

Strumming: D D U D U