యేసయ్యా నీ మాటలు

Intro: D Bm G A  (2)

పల్లవి

Bm   A   D  Bm A   D
యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
Bm   A   D  Bm A   D
యేసయ్యా నీ మాటలు – రెండంచుల ఖడ్గము
 Bm A  D    Bm F#m G  A
నీ వాక్యమే దీపము – నా త్రోవకు వెలుగైయున్నది (2)
Bm   A   D  Bm A   D
యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
Bm   A   D  Bm A  D
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

చరనం

D    Bm    G     A
కష్టములలొ నష్టములలొ – వ్యాధులలొ నా వేదనలొ  (2) 
D    Bm     G      A
ఆధరించును ఆవరించును – తీర్చిదిద్ధి సరిచేయును 
    D   Bm    G    A
స్వస్థపరచును లేవనెత్తును – జీవమిచ్చి నడిపించును (2)

పల్లవి

Bm   A   D  Bm A   D
యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
Bm   A   D  Bm A  D
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

చరనం

D    Bm    G     A
కష్టములలొ నష్టములలొ – వ్యాధులలొ నా వేదనలొ  (2) 
D    Bm     G      A
ఆధరించును ఆవరించును – తీర్చిదిద్ధి సరిచేయును 
    D   Bm    G    A
స్వస్థపరచును లేవనెత్తును – జీవమిచ్చి నడిపించును (2)

పల్లవి

Bm   A   D  Bm A   D
యేసయ్యా నీ మాటలు – తేనెకంటే మధురము
Bm   A   D  Bm A  D
యేసయ్యా నీ మాటలు – జీవపు ఊటలు

 

One thought on “యేసయ్యా నీ మాటలు

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s