నిన్నే ప్రేమింతును

Em   D
నిన్నే ప్రేమింతును  
    C  D  Em
నిన్నే ప్రేమింతును, యేసు
   D  
నిన్నే ప్రేమింతును
   G  B
నే వెనుతిరుగా 
Em       C    D
నీ సన్నిధిలొ మోకరించీ
     G  B Em
నీ మార్గములొ సాగెదా
    Am D
నిరసించక సాగెదా
    Em
నీ వెలుతురులో

నిన్నే సేవింతును 

నిన్నే  స్తుతియింతును 

నిన్నే పూజింతును

Click here to access the PDF version of the chords

Ninne Preminthunu

Em       D
Ninne Preminthunu
     C     D Em
Ninne Preminthunu Yesu
         D
Ninne Preminthunu
    G    B
Ne Venuthiruga
Em             C        D
Nee Sannidhilo Mokarinchi
        G   B Em
Nee Maargamulo Saageda
       Am     D
Nirasinchaka Saageda
       Em
Nee Veluthurulo

Ninne Sevinthunu

Ninne Sthuthinthunu

Ninne Poojinthunu

Click here to access the PDF version of the chords