నా జీవం నా సర్వం (Original)

These are the original chords from the recording

Song: Naa Jeevam Naa Sarvam
Album: Naa Pranam
Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

పల్లవి

Em    C      Am Bm C
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా  (2)
G     Am   Bm C
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
G     Am   Bm  C
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య       ||నా జీవం||

చరనం 

Em       Am  Em  Am   
తప్పి పోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి 
Em     Am    B   Em  
మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి
Em7 Am     D  G    
ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై
Em   Am        B  Em
విరిగి నలిగిన హృదయమే నే నర్పింతును     ||నా జీవం||

Em7 Chord --> 022030

నా జీవం నా సర్వం

Song: Naa Jeevam Naa Sarvam
Album: Naa Pranam
Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

పల్లవి

Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
Em    Am     D Dsus4 D Em
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
Em    Am    D Dsus4 D Em
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య

చరనం 

Em       D Dsus4 D  Em D Dsus4 D
తప్పి పోయిన నన్ను    వెదకి రక్షించి 
Em     Am     B  
మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి
Em       Am D Em    
ఏమివ్వగలను నీ యెనలేని ప్రేమకై
    Am        D Dsus4 D Em
విరిగి నలిగిన హృదయమే నీ కర్పింతును
Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా

Em C  Am Em
నీవే నీవే నీవే దేవా

Em    Am     D Dsus4 D Em
నా కొరకే బలియైన గొర్రేపిల్ల
Em    Am    D Dsus4 D Em
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్య

Em    C      D Dsus4 D Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా     3x
Em    C      Am Em
నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా

 Click here to access the PDF version of the chords

Naa Jeevam Naa Sarvam

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X4):
[Em]  [C]  [D]  [Dsus4]  [D]  [Em]

CHORUS:
[Em]Naa Jeevam [C]Naa Sarvam  [D]Nee[Dsus4]ve [D]De[Em]va
[E]Naa Korake [Am]Baliyaina [D]Go[Dsus4]rre[D]pi[Em]lla
[Em]Naa Korake [Am]Raanunna [D]Oh [Dsus4]Me[D]ss[Em]iah   

VERSE 1:

[Em]Thappipoyina [D]Na[Dsus4]nnu[D] [Em]Vedaki [D]Ra[Dsus4]kshi[D]nchi

[Em]Manchi Kaapari[Am]vai, Naakai [B]Praanaminchithi[Em]vee

[Em]Ye Mivva[Am]galanu Nee [D]Yenaleni [Em]Premakai

Virigi Naligina [Am]Hrudayame Nee [D]Ka[Dsus4]rpin[D]thu[Em]nu

[Em]Naa Jeevam [C]Naa Sarvam  [D]Nee[Dsus4]ve [D]De[Em]va

TAG (X2):

[Em]Neeve [C]Neeve [Am]Neeve [Em]Deva

[E]Naa Korake [Am]Baliyaina [D]Go[Dsus4]rre[D]pi[Em]lla
[Em]Naa Korake [Am]Raanunna [D]Oh [Dsus4]Me[D]ss[Em]iah 

[Em]Naa Jeevam [C]Naa Sarvam  [D]Nee[Dsus4]ve [D]De[Em]va  (X3)

[Em]Naa Jeevam [C]Naa Sarvam  [Am]Neeve De[Em]va

[/chordpress]