జీవనదిని నా హృదయములో

D   A   D     G  C    D A  D
జీవనదిని నా హృదయములో - ప్రవహింప చేయుమయా (2)

D       G      C    G    D
శరీర క్రియలన్నియూ - నాలో నశియింప చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D        G   C    G    D
బలహీన సమయములో - నీ బలము ప్రసాదించుము (2)   ||జీవ నదిని||

D        G      C   G    D
ఎండిన ఎముకలన్నియూ - తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)  ||జీవ నదిని||

D       G     C    G    D
ఆత్మీయ వరములతో - నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D       G     C    G   D
హల్లెలూయా ఆమెన్ - ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)    ||జీవ నదిని||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link

2 thoughts on “జీవనదిని నా హృదయములో

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s