ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

పల్లవి

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు - ప్రేమించితివో దేవ
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర - హల్లెలూయ యేసయ్య   ||ఎందుకో||

చరనం 1 

నా పాపము బాప - నరరూపి వైనావు
నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్థానములో నీవే  (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 2  

నీ రూపము నాలో - నిర్మించియున్నావు
నీ పోలికలోనే - నివసించమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకుంటివి - నీ కొరకై నీ కృపలో  (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 3

నా మనవులు ముందే - నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందే - నీ గ్రంధములో నుండే
ఏమి అధ్భుత ప్రేమ సంకల్పం - నేనేమి చెల్లింతును (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 4 

నా శ్రమలు సహించి - నా ఆశ్రయమైనావు
నా వ్యధలు భరించి - నన్నాదుకున్నావు
నన్ను నీలో చేర్చుకున్నావు - నను దాచియున్నావు (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 5 

నీ సన్నిధి నాలో - నా సర్వమును నీలో
నీ సంపద నాలో - నా సర్వస్వము నీలో
నీవు నేను ఏకమగువరకు - నను విడువనంటివి   (x2) ||ఎందుకో||

2 thoughts on “ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

  • Hi Jessi,

   The chords are under the chords page. This lyrics page is dedicated for lyrics only. I got many requests to post just the lyrics to help the singers so, I am in the process of updating the lyrics page.

   Blessings,
   Vijay

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s