ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

పల్లవి

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు - ప్రేమించితివో దేవ
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర - హల్లెలూయ యేసయ్య   ||ఎందుకో||

చరనం 1 

నా పాపము బాప - నరరూపి వైనావు
నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్థానములో నీవే  (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 2  

నీ రూపము నాలో - నిర్మించియున్నావు
నీ పోలికలోనే - నివసించమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకుంటివి - నీ కొరకై నీ కృపలో  (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 3

నా మనవులు ముందే - నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందే - నీ గ్రంధములో నుండే
ఏమి అధ్భుత ప్రేమ సంకల్పం - నేనేమి చెల్లింతును (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 4 

నా శ్రమలు సహించి - నా ఆశ్రయమైనావు
నా వ్యధలు భరించి - నన్నాదుకున్నావు
నన్ను నీలో చేర్చుకున్నావు - నను దాచియున్నావు (x2) ||ఎందుకో||

చరనం 5 

నీ సన్నిధి నాలో - నా సర్వమును నీలో
నీ సంపద నాలో - నా సర్వస్వము నీలో
నీవు నేను ఏకమగువరకు - నను విడువనంటివి   (x2) ||ఎందుకో||

Enduko Nanninthaga Neevu

Chorus 

Em       D       C   Am      Em
Enduko Nanninthaga Neevu - Preminchithivo Deva
      D         C    Am    Em
Anduko Naa Deena Stuthi Paatra - Hallelujah Yesayya  (2)

Verse 1

Em     G      Am    D
Naa Paapamu Baapa - Nararupivainavu
Em      G     Am       D
Naa Shaapamu Maapa - Naligi Vreladithivi
Em       D      C    Am       Em
Naaku Chaalina Devudavu Neeve - Naa Sthaanamulo Neeve(2)||Enduko||

Verse 2

Em     G     Am     D
Nee Rupamu Naalo - Nirminchiyunnavu
Em    G     Am     D
Nee Polikalone - Nivasinchamannavu
Em     D    C    Am        Em
Neevu Nannu Ennukuntivi - Nee Korakai Nee Krupalo (2)  ||Enduko||

Verse 3   

Em      G      Am       D
Naa Manavulu Mundhe - Nee Manasulo Neravere
Em      G      Am      D
Naa Manugada Mundhe - Nee Grandhamulonunde
Em      D       C   Am       D
Yemi Adbhutha Prema Sankalpam - Nenemi Chellinthunu (2) ||Enduko||

Verse 4 

Em      G       Am     D
Naa Shramalu Sahinchi - Naa Ashrayamainavu
Em      G       Am    D
Naa Vyadhalu Bharinchi - Nannadukunnavu
Em     D     C     Am    D
Nannu Neelo Cherchukunavu - Nanu Daachiyunavu (2)    ||Enduko||

Verse 5

Am      G      Am     D
Nee Sannidhi Naalo - Naa Sarvamu Neelo
Em     G      Am      D
Nee Sampada Naalo - Naa Sarvasvamu Neelo
Em    D     C     Am     D
Nevu Nenu Ekamaguvaraku - Nanu Viduvanantivi (2)    ||Enduko||

Click here to access the PDF version of the chords

Strumming Pattern: D U D D U D D U D

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు

పల్లవి

Em     D    C   Am    Em
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు - ప్రేమించితివో దేవ
     D     C   Am    Em
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర - హల్లెలూయ యేసయ్య  (2)

చరనం 1 

Em    G    Am   D
నా పాపము బాప - నరరూపి వైనావు
Em    G     Am  D
నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి
Em      D    C   Am    Em
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్థానములో నీవే (2) ||ఎందుకో||

చరనం 2  

Em    G   Am    D
నీ రూపము నాలో - నిర్మించియున్నావు
Em  G    Am   D
నీ పోలికలోనే - నివసించమన్నావు
Em    D    C   Am    C
నీవు నన్ను ఎన్నుకుంటివి - నీ కొరకై నీ కృపలో (2) ||ఎందుకో||

చరనం 3

Em    G     Am     D
నా మనవులు ముందే - నీ మనసులో నెరవేరే
Em    G    Am     D
నా మనుగడ ముందే - నీ గ్రంధములో నుండే
Em     D    C   Am    Em
ఏమి అధ్భుత ప్రేమ సంకల్పం - నేనేమి చెల్లింతును (2) ||ఎందుకో||

చరనం 4 

Em   G      Am   D
నా శ్రమలు సహించి - నా ఆశ్రయమైనావు
Em    G    Am    D
నా వ్యధలు భరించి - నన్నాదుకున్నావు
Em    D    C    Am    Em
నన్ను నీలో చేర్చుకున్నావు - నను దాచియున్నావు (2) ||ఎందుకో||

చరనం 5 

Em   G    Am    D
నీ సన్నిధి నాలో - నా సర్వమును నీలో
Em   G    Am     D
నీ సంపద నాలో - నా సర్వస్వము నీలో
Em   D    C    Am   Em
నీవు నేను ఏకమగువరకు - నను విడువనంటివి    (2) ||ఎందుకో||

Click here to access the PDF version of the chords

Strumming Pattern: D U D D U D D U D