దేవా నీ నామం (Kripla Mohan)

చరనం 1 

దేవా నీ నామం - బలమైనది నీ నామం
దేవా నీ నామం - ఘనమైనది నీ నామం
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం   (x2)
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం   (x2)

చరనం 2

ఆశ్రయ దుర్ఘము నీ నామం - నా కొండ నా కొట   (x2)
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం   (x2)
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం   (x4)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s