హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ

పల్లవి

Em   D   Em     C  D  Em
హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ - ఎల్లపుడు దేవునికిచ్చెదము (x2)
    D    C    Em
ఆ...హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
    D    C    B
ఆ...హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ           ||హల్లెలూయ||

చరనం 1

Em       D     C      Em
అల సైన్యములులకు అధిపతియైన - ఆ దేవుని స్తుతించెదము (x2)
  Am    G     D       Em
అల సంద్రములను దాటించిన - ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము    
  Am    G     D       B 
అల సంద్రములను దాటించిన - ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము     ||హల్లెలూయ||

చరనం 2

Em     D       C     Em
ఆకాషము నుండి మన్నాను పంపిన - దేవుని స్తుతించెదము  (x2)
  Am     G       D     Em
బండనుండి మధుర జలమును పంపిన - ఆ దేవుని స్తుతించెదము    
  Am     G       D     B
బండనుండి మధుర జలమును పంపిన - ఆ దేవుని స్తుతించెదము    ||హల్లెలూయ||

Click here to access the PDF version of the chords

4 thoughts on “హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ

 1. It’s really great work on your part, God bless your hard work, this is very useful for many of us as I am learning the Music, please kindly provide the strumming pattern for this song also, thanking you so much

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s