లెక్కించ లేని స్తోత్రముల్

[chordpress interactive = ‘yes’]

పల్లవి
[Am]లెక్కించ [G]లేని [C]స్తోత్రము[Am]ల్ – దేవ [Dm]ఎల్లప్పుడు [Em]నే పాడెద[Am]న్ (x2)
ఇంతవర[C]కు [G]నా బ్రతుకు[Am]లో – [Dm]నీవు చేసిన [E]మేళ్ళ[Am]కై (x2)

 

చరనం 1
[Am]ఆకాశ మహాకా[C]శముల్ – దాని [Am]క్రిందున్న ఆకాశ[Dm]ము (x2)
[D]భూమిలో కనుబడున[G]వన్నీ – [Am]ప్రభువా ని[E]న్నే కీర్తించు[Am]న్   (x2)

 

పల్లవి

చరనం 2
[Am]అడవిలో నివసించున[C]వన్నీ – సుడి[Am]గాలియు మంచు[Dm]ను  (x2)
[D]భూమిపై నున్న[G]వన్నీ – [Am]దేవా ని[E]న్నే పొగడు[Am]ను (x2)

 

పల్లవి

చరనం 2
[Am]నీటిలో నివసించు [C]ప్రాణుల్ – ఈ [Am]భువిలోని జీవరాసు[Dm]లు  (x2)
[D]ఆకాశమున ఎగురున[G]వన్నీ – [Am]ప్రభువా ని[E]న్నే కీర్తించు[Am]న్ (x2)

[/chordpress]

Click here to access the PDF version of the chords