దేవా నీ నామం (Kripla Mohan)

చరనం 1 

C Dm Em Am C  Dm  G C
దేవా నీ నామం - బలమైనది నీ నామం
C Dm Em Am C  Dm  G C
దేవా నీ నామం - ఘనమైనది నీ నామం
Am  Em  F Am  Am  Em   F Am
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం  (2)
F  G   C Am  G  F  G C
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం  (2)
 
చరనం 2

C  Dm   Em Am C  Dm G C
ఆశ్రయ దుర్ఘము నీ నామం - నా కొండ నా కొట  (2)
Am  Em  F Am  Am  Em   F Am
స్తుతియింతును నీ నామం - ఘనపరతును నీ నామం  (2)
F  G   C Am  G  F  G C
అన్నిటికన్న ఫై నామం - యేసయ్య నీ నామం  (4)

Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

Click here to access the PDF version of the chords

Deva Nee Naamam (Kripal Mohan)

Verse 1

C  Dm Em Am  C   Dm    G  C
Deva Nee Naamam - Balamainadhi Nee Naamam
C  Dm Em Am  C    Dm    G  C
Deva Nee Naamam - Ghanamainadhi Nee Naamam
Am    Em    F  Am  Am    Em    F Am
Sthuthiyinthunu Nee Naamam - Ghanaparathunu Nee Namam  (2)
F   G     C Am  G  F    G  C
Annitikanna Pai Namam - Yesaiah Nee Naamam  (2)

Verse 2  

C    Dm    Em   Am  C   Dm   G C
Aashraya Durghamu Nee Naamam - Naa Konda Naa Kota  (2)
Am    Em    F  Am  Am    Em    F Am
Sthuthiyinthunu Nee Naamam - Ghanaparathunu Nee Namam  (2)
F   G     C Am  G  F    G  C
Annitikanna Pai Namam - Yesaiah Nee Naamam  (4)

Singer, Lyricist, Composer: Kripal Mohan

Click here to access the PDF version of the chords
  

దేవ నీ నామం

The original recording is in the key of "E" but I play this in key of "D"

Intro: D G A D  (x2)

పల్లవి

D  G    A    D
దేవ నీ నామం - ఎంతో బలమైనది
D  G    A    D
దేవ నీ నామం - ఎంతో ఘనమైనది      (x2)

చరనం 1

D     G    A     D
యెహోవా యీరే నీ నామం - చూచుకొను వాడవే
D     G    A     D
యెహోవా నిస్సీ నీ నామం - విజయ ధ్వజము నేవే    (x2)
D     G    A    D
యెహోవా రాఫా నీ నామం - స్వస్థపరచు నీవే
D     G     A    D
యెహోవా షాలోం నీ నామం - సమాధన కర్తవే     ||దేవ||

చరనం 2

 D   G    A    D
యేసయ్య నీ నామం - నాకు నిరీక్షణయే
D   G    A    D
యేసయ్య నీ నామం - నాకు రక్షణయే      (x2)
D     G     A    D
ఇమ్మానుయేలు నీ నామం - నాకు తోడు నీవే
D    G     A    D
నీతి సూర్యుడ నీ నామం - నాకు వెలుగు నీవే     ||దేవ||

A    D
ఎంతో ఘనమైనది      (x2)

Click here to access the PDF version of the chords

Deva Nee Naamam

The original recording is in E but I play this in D

Intro: D G A D  (x2)

Chorus 

D    G    A    D
Deva Nee Naamam ‐ Entho Balamainadi
D    G    A     D
Deva Nee Naamam ‐ Entho Ghanamainadi  (x2)

Verse 1

D      G      A     D
Yehova Eere Nee Naamam ‐ Choochukonuvadave
D      G      A       D
Yehova Nissi Nee Naamam ‐ Vijayadhvajamu Neeve (X2)
D      G      A       D
Yehova Raafa Nee Naamam ‐ Swasthaparachu Neeve
D       G      A      D
Yehova Shalom Nee Naamam ‐ Samadhanakarthave    ||Deva||
Verse 2

D    G      A       D
Yesayya Nee Naamam ‐ Naaku Nirikshanaye
D    G      A       D
Yesayya Nee Naamam ‐ Naaku Rakshanaye   (x2)
D     G      A       D
Immanuyelu Nee naamam ‐ Naaku Thodu Neeve
D       G      A       D
Neethi Suryuda Nee Naamam ‐ Naaku Velugu Neeve  ||Deva||

A     D
Entho Ghanamainadi  (x2)

Click here to access the PDF version of the chords