బంధీనైపోయా

[chordpress interactive=”yes”]

INTRO (X2):

[E]యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును – [E/A]ఆరాధింతును స్తుతింతును

 

PRE-CHORUS (X2):

[E]బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాక
[A]నావల్ల కాదయ్య నిను వీడి ఉండుట

 

CHORUS (X2):

[E]యేసయ్యా [C#m]యేసయ్యా [A]యేసయ్యా [B]యేసయ్యా

 

VERSE 1 (X2):
[E]నను వీడని నీ ప్రేమను – [C#m]ఎడబాయని నీ కరుణను
[A]వెన్నంటి ఉండే కృపలను – [B]వర్ణించగలనా

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

VERSE 2 (X2):
[E]నింపావు నీ అగ్నితో – [C#m]నింపావు నీ శక్తితో
[A]నింపావు జీవ జలముతో – [B]నిన్నే మహిమపరతును

 

PRE-CHORUS (X2) / CHORUS (X2)

BRIDGE:
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే విడుదలనే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే ఉప్పొంగిపోయా
[C#m]నీలో మునిగి తేలాక – [A]నే జీవమునే పొంద
[F#m]నీలో మునిగి తేలాక – [B]నే బంధినైపోయా

 

CHORUS (X2)

[/chordpress]

One thought on “బంధీనైపోయా

  1. Thanks for these lovely songs can’t stop thanking God for you Bro Vijay. keep up the good work.. God bless you!

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s