నిను చూడని క్షణము

Em    G D  Em       G D Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B  Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em     Bm    Em      Bm   Em
నీదు స్వరము వినకనె నేను – నిను విడచి తిరిగితి నేను
Em     C  Am D      C Eb Em 
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపోయితి (2)
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో     

Em      Bm Em          Bm Em
నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
Em    G     C     Em Eb Em 
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
Em    G D Em        G  D Em   
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em   C B Am      Em  B  Em
నను వీడని కరుణ - మరువలేనయా యేసయ్యా  

Em    G D  Em      G   Em
నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

Em      Bm  Em        Bm  Em
నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
Em    G    C      Em Eb Em 
నీ వెలుగు లోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
Em    G D  Em      G D  Em 
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
Em  C B  Am    Em  B  Em
నీతోనే నా బ్రతుకు సాగింతును – యేసయ్యా 
    
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em B     Em   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
Em    G D  Em       G D  Em
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
Em   C B Am    Em    
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా (3)

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Capo 2 to play in the original key)

2 thoughts on “నిను చూడని క్షణము

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s