ఆరాధించెదను నిన్ను

పల్లవి
ఆరాధించెదను నిన్ను - నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో  (2)
ఆనంద గానముతో - ఆర్భాట నాదముతో  (2)
ఆరాధించెదను నిన్ను - నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో  (2)

చరనం 1
నీ జీవ వాక్యము నాలో - జీవము కలిగించే  (2)
జీవిత కాలమంత - నా యేసయ్యా నీకై బ్రతికెదను  (2)
ఆరాధించెదను నిన్ను - నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో  (2)

చరనం 2
చింతలెన్ని కలిగినను - నిందలెన్ని నన్ను చుట్టిన
సంతోషముగనే నేను - నా యేసయ్యా నిన్నే వెంబడింతును

పల్లవి
ఆరాధించెదను నిన్ను - నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో  (2)
ఆనంద గానముతో - ఆర్భాట నాదముతో  (2)
ఆరాధించెదను నిన్ను - నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో  (2)

Composed by: Kripal Mohan
Singer: Alan

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s