యేసుతో ఠీవిగాను

పల్లవి

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా - అడ్డుగా వచ్చువైరి గెల్వను
యుద్ధ నాదంబుతో బోదము                ||యేసుతో||
 
చరనం 1

రారాజు సైన్యమందు చేరను - ఆ రాజు దివ్యసేవ చేయను (2)
యేసు రాజు ముందుగా - ధ్వజము బట్టి నడువగా (2)
యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను                ||యేసుతో||
 
చరనం 2

విశ్వాస కవచమున్ ధరించుచు - రారాజు నాజ్ఞ మదిని నిల్పుచు 
అనుదినంబు శక్తిని - బొందుచున్న వారమై
యెసుతో ఠీవిగాను వెడలను                ||యేసుతో||
 
చరనం 3

శోధనలు మనల చుట్టి వచ్చినా - సాతాను అంబులెన్ని తగిలినా
భయములేదు మనకిక - ప్రభువు చెంత నుందుము
యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను                ||యేసుతో||
 
చరనం 4

ఓ యువతీ యువకులారా చేరుడి - శ్రీ యేసురాజు వార్త చాటుడి
లోకమంత ఏకమై - యేసునాధు గెల్వను
సాధనంబెవరు నీవు నేనెగా                 ||యేసుతో||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s