నీవు చేసిన ఉపకారములకు

పల్లవి

నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును
ఏడాది కోడెలనా - వేలాది పొట్టేళ్ళెనా    (2)

చరనం 1

వేలాది నదులంత విస్తార తైలము - నీకిచ్చినా చాలునా   (2)
గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠపుత్రుని - నీకిచ్చినా చాలునా    (2)  ||ఏడాది||

చరనం 2 

మరణ పాత్రుడనైయున్న నాకై - మరణించితివి సిల్వలో   (2)
కరుణ చూపి నీ ప్రేమ మార్గాన - నడిపించితివి యేసయ్యా  (2)  ||ఏడాది||

చరనం 3 

విరిగి నలిగిన బలియాగముగను - నా హృదయమర్పింతునా  (2)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యం - నిను వెంబడించెదను    (2)  ||ఏడాది||

చరనం 4 

గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు - నేనేమి చెల్లింతును     (2)
కపట వర్తన లేకున్న హృదయాన్ని - అర్పింతునో యేసయ్యా (2)  ||ఏడాది||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s