నాదు జీవమాయనే

పల్లవి

నాదు జీవమాయనే - నా సమస్తము
నా సర్వస్వము యేసుకే - నాదు జీవము
నాదు దైవము - దివి దివ్య తేజము (2)       || నాదు  ||

చరనం 1    
 
క్రుంగిన వేళ భంగపడిన వేళ  - నా దరికి చేరెను
చుక్కాని లేని నా నావవలె నుండ - అద్దరికి చేర్చును
ఆత్మతో నింపెను - ఆలోచన చెప్పెను (2)        || నాదు  ||

చరనం 2

సాతాను బంధీనై కుములుచున్న వేళ - విడిపించె శ్రీ యేసుడే 
రక్తమంతా కార్చి ప్రాణాన్ని బలిచేసి - విమోచన దయచేసెనె
సాతానుని అనగ ద్రొక్క - అధికారం బలమిచ్చెను (2)    || నాదు ||

చరనం 3 

కారు మేఘాలెన్నో క్రమ్మిన వేళ  - నీతి సూర్యుడు నడుపును
తుఫానులెన్నో చెలరేగి లేచినను - నడుపును నా జీవిత నావ
త్వరలో ప్రభు దిగి వచ్చును - తరలి ప్రభు నీతో (2)    || నాదు ||

 

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s