Anni Naamamula Kanna

Chorus

Anni Naamamula Kanna Pai Naamamu - Yesuni Naamamu
Enni Taramulakaina Ghanaparacha Daginadi - Kreesthesu Naamamu

  Yesu Naamamu - Jayam Jayamu
  Saatanu Shakthul - Layam Layamu (2)
  Hallelujah Hosanna - Hallelujah
  Hallelujah - Amen (2)

Verse 1

Paapamulanundi Vidipinchunu - Yesuni Naamamu (2)
Nithya Narakaagni Lonunchi Rakshinchunu - Kreesthesu Naamamu (2) 
                            ||Yesu||
Verse 2

Saatanu Pai Adhikaramichunu Shakthi Kaligina - Yesu Naamamu (2)
Shatru Samuhamu Pai Jayamunichunu-Jaya Sheeludaina Yesuni Naamamu
                          (2)  ||Yesu||
Verse 3

Rogamulanundi Vidipinchunu - Yesuni Namamu (2)
Samastha Baadhalanu Tolaginchunu - Shakthigala Yesu Naamamu (2)   
                            ||Yesu||

2 thoughts on “Anni Naamamula Kanna

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s