నిను పోలిన వారెవరూ

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D]  నిను పోలిన [Em]వారెవరూ – [A]  మేలు చేయు [Bm]దేవుడవు
[D]  నిన్నే నే  [G]నమ్మితిన్ నా [D]దే[A]వా (X2)

[D]  నిన్నే నా [Em]జీవితమునకు – [A]  ఆధారము [Bm]చేసికొంటిని
[F#m]  నీవు లేని [G]జీవితమంతా – [A]  వ్యర్ధముగా [D]పోవునయ్య  (X2)

 

CHORUS (X2):

ఎల్ ష[Bm]డ్డాయ్ ఆరాధ[G]న – ఎలో[A]హిం ఆరాధ[F#m]న
అడో[Bm]నాయ్ ఆరాధ[Em]న – యేషు[A]వా ఆరాధ[D]న

 

VERSE 2 (X2):

[D]  కృంగియున్న [Em]నన్ను చూచి – [A]  కన్నీటిని  [Bm]తుడిచితివయ్య
[F#m]  కంటి పాప [G]వలే కాచి – [A]  కరుణతో [D]నడిపితివయ్య

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D]  మరణపు [Em]మార్గమందు – [A]  నడిచిన [Bm]వేళయందు
[F#m]  వైద్యునిగా [G]వచ్చి నాకు – [A]  మరో జన్మ[D]నిచ్చితివయ్య

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

2 thoughts on “నిను పోలిన వారెవరూ

  1. Praise the lord brother. Can you tell me How did you add that transpose option in your post. I need that very bay for my website. By the way Thanks for your wonderful efforts.

  2. Praise the Lord. Greetings in His matchless name. So blessed to visit this page. keep posting brother. May God bless you richly.
    Brother may i have chords of, “vagdhanamulu anni neraverchuchunadu nalo nerverchuchunadu”
    And, ” aradhinthi ninnu deva,anandinthu nelo deva”

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s