నీతి సూర్యుడు

రక్షకుడు పుట్టేను బేత్లెహేములో - రారాజై వెలిసేను పశువుల పాకలో (2) 
సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమ
ఆయనే ప్రభువైన క్రీస్తని - ఆయనే ఇమ్మానుయేలని
రారండి పూజించి కీర్తించెదం 

దూతలే స్తుతి పాడగా - గొల్లలే ఆరాధించగా (2)
పరిశుద్ధ ప్రభువే - పసివాడై నేడు (2)
పాకలో పరుండే (2)               || సర్వోన్నత ||

అంధకారమే తొలగించను - చీకటి బ్రతుకులన్ వెలిగించను (2)
నీతి సూర్యుడె - వెలుగై నేడు (2)
ఇలలొ ఉదయించే (2)             || సర్వోన్నత || 

పాపములను బాపను - శాపములను మాపను (2)
దేవాతి దేవుడె గొర్రెపిల్లై (2)
అవతరించె నేడు (2)              || సర్వోన్నత ||      

One thought on “నీతి సూర్యుడు

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s