సన్నిధి (John Erry)

 Am  F  C Em
నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 Am  F C   Em
నీ సన్నిధిలో సమాధానము 

Am     F  C     Em
ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ - ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ
Am     F  C     G
ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ - ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ

 Am  F  C Em
నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 Am  F C   Em
నీ సన్నిధిలో సమాధానము 
 Am   F  C   Em
నలిగియున్న వారిని బలపరచును
 Am   F  C   G
చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము

యేసయ్యా యేసయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా

 Am  F  C Em
నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 Am  F C   Em
నీ సన్నిధిలో సమాధానము 
 Am   F  C   Em
నలిగియున్న వారిని బలపరచును
 Am   F  C   G
చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము

Bridge (X2)
Am     F  C    Em 
నీలోనే నేనుంటాను – నీలోనే జీవిస్తాను
Am      F  C     Em 
విడువను ఎడబాయను – మరువక ప్రేమిస్తాను

Am    F  C    Em
ఓ ఓ ఒ ఓ ఓ - ఓ ఓ ఒ ఓ ఓ (2)

Am  F   C  Em
నాలో నీవు – నీలో నేను
  Am  F   C  G
నా కొరకే నీవు – నీ కొరకే నేను (2)

  Am   F  C   Em
ఇక భయమే లేదు – దిగులే లేదు
 Am  F  C    G
నీ సన్నిధిలో - నేనుంటే చాలు (2)

Am     F  C     Em
ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ - ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ
Am     F  C     G
ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ - ఊ ఊ ఉ ఊ ఊ

Strumming: D D U D U D U D

4 thoughts on “సన్నిధి (John Erry)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s