సన్నిధి

[chordpress = interactive = ‘yes’]

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో సం[C]తోష[Em]ము

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో స[C]మాధాన[Em]ము

 

[Am]ఊ ఊ ఉ ఊ [F]ఊ – [C]ఊ ఊ ఉ ఊ [Em]ఊ

[Am]ఊ ఊ ఉ ఊ [F]ఊ – [C]ఊ ఊ ఉ ఊ [G]ఊ

 

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో సం[C]తోష[Em]ము

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో స[C]మాధాన[Em]ము

న[Am]లిగియు[F]న్న [C]వారిని బలపరచు[Em]ను

చెర[Am]లో ఉన్న [F]వారికి [C]స్వాతంత్ర[G]ము

 

[Am]యేసయ్యా యేసయ్యా – [F]యేసయ్యా యేసయ్యా [C]యేసయ్యా యేస[Em]య్యా

 

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో సం[C]తోష[Em]ము

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో స[C]మాధాన[Em]ము

న[Am]లిగియు[F]న్న [C]వారిని బలపరచు[Em]ను

చెర[Am]లో ఉన్న [F]వారికి [C]స్వాతంత్ర[G]ము

 

[Am]యేసయ్యా యేసయ్యా – [F]యేసయ్యా యేసయ్యా [C]యేసయ్యా యేస[Em]య్యా

[Am]యేసయ్యా యేసయ్యా – [F]యేసయ్యా యేసయ్యా [C]యేసయ్యా యేస[Em]య్యా

 

[Am]నీలోనే నేనుంటా[F]ను – [Em]నీలోనే జీ[Em]విస్తాను

[Am]విడువను ఎడ[F]బాయను – [C]మరువక ప్రే[Am]మిస్తాను

 

[Am]ఓ ఓ ఒ ఓ [F]ఓ – [C]ఓ ఓ ఒ ఓ [Em]ఓ (2)

 

[Am]నాలో నీ[F]వు – [C]నీలో నే[Em]ను

నా [Am]కొరకే నీ[F]వు – నీ [C]కొరకే నే[Em]ను(2)

ఇక [Am]భయమే లే[C]దు – [C]దిగులే లే[Em]దు

నీ [Am]సన్నిధి[F]లో – నే[C]నుంటే చా[G]లు(2)

 

[Am]ఊ ఊ ఉ ఊ [F]ఊ – [C]ఊ ఊ ఉ ఊ [Em]ఊ

[Am]ఊ ఊ ఉ ఊ [F]ఊ – [C]ఊ ఊ ఉ ఊ [G]ఊ

[/chordpress]

 

Strumming: D D U D U D U D

4 thoughts on “సన్నిధి

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s